Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-47/ 14-12-2017

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 6. april 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB's afgørelse af 6. april 2017, hvorefter Virksomheds krav på udbetaling af 2.-4. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 24. april 2017 til Ankenævnet anført, at bonus burde følge eleven i denne læretid og udbetales automatisk. AUB burde i hvert fald selv kontakte virksomheden, hvis AUB ikke har fået en anmodning, inden forældelsesfristen indtræder.

AUB's udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 29. juni 2017 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus for eleven XX og har oplyst, at Virksomhed indgik uddannelsesaftale med eleven for perioden 1. oktober 2013 til 31. marts 2017.

1.-3. præmierate samt 1. bonusrate udbetaltes den 23. april 2014 efter ansøgning via AUB’s selvbetjening.

Den 21. marts 2017 rettede Virksomhed henvendelse til AUB vedrørende udbetaling af bonus. AUB afgjorde ved mail den 6. april 2017, at 2.-4. bonusrate var forældet.

2.-4. bonusrate blev frigivet henholdsvis den 29. juni 2014, den 27. september 2014 og den 22. september 2015 og blev forældet henholdsvis den 29. juni 2015, den 27. september 2015 og den 22. september 2016.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 15 c, stk. 4. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUB’s hjemmeside.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af AUB-loven, at det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 15 c om udbetaling af præmie og bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed opnåede ret til 2.-4. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at Virksomhed først den 21. mats 2017 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 2.-4. bonusrate for eleven XX, og derfor også at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på sin hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor. Det er herefter arbejdsgivernes ansvar at søge om udbetaling af præmie og bonus. Bonus bevilges først, når arbejdsgiver søger om udbetaling heraf og bekræfter, at udbetalingsbetingelserne er opfyldt, fx at uddannelsesforløbet ikke er ophørt.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 6. april 2017.