Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-49/2017-5 / 08-01-2017

Afgørelse vedrørende klage fra VIRKSHOMHED over afgørelse af 8. juni 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 8. juni 2016, hvorefter VIRKSHOMHEDs krav på udbetaling af 1.-3. præmierate og 1.-3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

VIRKSHOMHED har i klage modtaget i Ankenævnet den 17. juni 2016 anført, at virksomheden ikke har modtaget AUB’s velkomstbrev dateret den 5. marts 2014. VIRKSHOMHED har derfor ikke været klar over, at der kunne søges præmie og bonus hver gang uddannelsesaftalen med XX blev forlænget.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 12. juli 2016 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie og bonus for eleven XX og har oplyst, at VIRKSOMHED indgik en uddannelsesaftale med eleven XX med startdato den 3. februar 2014. XX’s uddannelse blev oprindeligt startet hos en anden arbejdsgiver den 31. december 2013.

Den 5. marts 2014 sender AUB et velkomstbrev til VIRKSHOMHED, hvor der oplyses om muligheden for at søge præmie og bonus. Det oplyses også i brevet, at ansøgningsfristen for de enkelte rater er 1 år efter, at der er opstået ret til den enkelte rate.

Indenfor den samlede periode hvor VIRKSHOMHED har eleven XX ansat, forfalder 3 præmierater og 3 bonusrater, hvoraf den seneste forfaldt 27. januar 2015. Ingen af disse rater er søgt udbetalt af VIRKSHOMHED.

I december 2015 omdannes virksomheden fra en enkeltmandsejet virksomhed til et aktieselskab, VIRKSHOMHED, der fortsat er ejet og ledet af NN. Der indgås mellem VIRKSHOMHED og XX uddannelsesaftale for perioden 1. januar til 18. marts 2016.

AUB udsender 6. maj 2016 igen et velkomstbrev, denne gang til VIRKSHOMHED, hvor der orienteres om muligheden for at søge præmie og bonus for XX. VIRKSHOMHED søger og får udbetalt den sidste bonusrate for eleven, der forfaldt den 22. januar 2016.

Først den 26. maj 2016 retter VIRKSHOMHED henvendelse til AUB med anmodning om udbetaling af de rater af præmie og bonus, der tilkom den tidligere enkeltmandsejede virksomhed, men som ikke længere kan søges via selvbetjeningen, da ansøgningsfristen på 1 år er udløbet.

AUB afviser denne anmodning i afgørelse af 8. juni 2016 med den begrundelse, at den 1 årige ansøgningsfrist for disse rater er overskredet.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 15 c, stk. 4. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår en uddannelsesaftale med startdato den 3. februar 2014. Det følger af AUB-loven, at det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 15 c om udbetaling af præmie og bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår VIRKSHOMHED opnåede ret til 1.-3. præmierater og 1.-3. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at enkeltmandsvirksomheden, der i mellemtiden var omdannet til VIRKSHOMHED, først den 26. maj 2016 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af disse rater for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på deres hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 8. juni 2016.