Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-96 / 04-10-2017

Afgørelse vedrørende klage fra UDVALG over afgørelse af 30. september 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 30. september 2016, hvorefter UDVALGET har fået afslag på ansøgning om tilskud til aktiviteten AKTIVITET.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ninna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

UDVALGET har i klage af 28. oktober 2016 anført, at udvalget mener at opfylde alle betingelser for tilskud til aktiviteten sammenholdt med de retningslinjer, som AUB stiller for ansøgningerne. Udvalget stiller sig derfor undrende overfor, at der ikke kan ydes tilskud til aktiviteten.

Udvalget oplyser, at de gennem de seneste år har søgt om tilskud og hver gang har fået afslag. Udvalget håber derfor på en dialog med AUB således, at udvalget fremover kan øge mulighederne for tilskud.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 17. november 2016 fastholdt sin afgørelse vedrørende tilskud og nærmere begrundet dette.

Det fremgår af redegørelsen, at AUB den 31. august 2016 modtog ansøgning om tilskud i medfør af AUB-lovens § 12 b. Den 30. september 2016 afslog AUB ansøgningen. Afslaget blev begrundet med, at der var modtaget ansøgninger for et væsentligt større beløb, end der var afsat midler til, og AUB måtte derfor prioritere de indkomne ansøgninger.

Reglerne om tilskudsordningen findes i AUB-lovens § 12 b, hvorefter AUB yder tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder samt hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb.

AUB’s bestyrelse har med hjemmel i § 12, stk. 2, udstedt bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Bekendtgørelsen er ændret ved bekendtgørelse nr. 322 af 12. marts 2013.

Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at de aktiviteter, der kan søges tilskud til, omfatter projekter, kampagner og opsøgende aktiviteter, med det formål at fremme indgåelsen af uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder, nedbringe antallet af elever i skolepraktik og mindske antallet af ubesatte praktikpladser. Aktiviteterne skal ligge indenfor et eller flere af nedenstående indsatsområder, jf. bekendtgørelsens § 2:

  1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på praktikpladser eller elever.
  2. Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til.
  3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet.
  4. Elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads.

Det følger imidlertid af § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud, selvom de opfylder betingelserne. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvist afslag på tilskud. Der er ikke regler i bekendtgørelsens for AUB’s vurdering og prioritering, men det er overladt til AUB’s administration at tilrettelægge retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2016 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AUB-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådighed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2016 og 7,5 mio. kr. i anden runde med ansøgningsfrist den 1. september 2016. AUB modtog ansøgninger for ca. 22 mio. kr. til anden runde og valgte derfor i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at prioritere mellem de indkomne ansøgninger. 

Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger, der ikke er underskrevet. Derefter foretages en realitetsvurdering af ansøgningerne, og der sker en frasortering af de ansøgninger, hvor alle planlagte aktiviteter falder uden for de typer af aktiviteter, der kan ydes tilskud til.

Da der i runden var ansøgninger for langt mere end det bevilligede beløb, blev de tilbageværende ansøgninger prioriteret på baggrund af indsatsområderne.

Prioriteringen af de projekter, der i princippet kan godkendes, sker efter en konkret vurdering af de enkelte projekter og de aktiviteter, som projektet indeholder. AUB ser i den forbindelse bl.a. på, om projektet indeholder aktiviteter, der på flere måder og flere fronter angriber problemerne i den konkrete branche, om projektet indeholder nytænkning eller den ”særligt gode ide”, eller trækker på aktiviteter, som AUB ud fra modtagne tilbagemeldinger på andre projekter har erfaring for, kan være medvirkende til at sikre en høj succesrate. Endelig indgår prisen for projektet i forhold til den forventede effekt også i vurderingen. AUB prioriterer ikke noget indsatsområde højere end andre, men vægter ansøgninger med både virksomhedsrettede og elevrettede aktiviteter højt – det vil sige ansøgninger, der indeholder mere end ét indsatsområde.

I den konkrete sag fremgår det af ansøgningen, at projektet primært har fokus på virksomhedsrettede aktiviteter, og det oplyses, at der er gode beskæftigelsesmuligheder. Det har desuden indgået i vurderingen, at metoden er baseret på projekter på andre områder, der har haft gode resultater ved anvendelse af metoden.

Ansøgningen indeholder efter AUB’s vurdering ikke elementer, der relaterer sig til indsatsområde 3 og 4, da der ikke er fokus på at øge elevernes mobilitet og ikke er oplysninger om indsatser overfor elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe en praktikplads. Da der i øvrigt ikke var forhold, der afgørende trak projektet op i forhold til de øvrige ansøgninger i denne runde, og der var mange yderst velkvalificerede ansøgninger, kom AUB til det resultat, at projektet ikke kunne støttes i denne runde.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden september 2016 var der afsat midler på i alt 7,5 mio. kr., og AUB modtog ansøgninger for ca. 22 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de formelle krav, og herefter ansøgninger, hvor alle aktiviteter falder uden for det, der kan ydes tilskud til. Da der fortsat ikke var midler til at imødekomme til resterende ansøgninger, frasorterede AUB de ansøgninger, hvor dele af aktiviteterne faldt uden for det, der kan ydes tilskud til.

Ved vurderingen af ansøgningen fra UDVALGET fandt AUB, at ansøgningen ikke indeholdt elementer, der relaterede sig til indsatsområde 3 og 4, da der ikke er fokus på at øge elevernes mobilitet og ikke er oplysninger om indsatser overfor elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe en praktikplads. Da der ikke i øvrigt var forhold, der kunne trække projektet op i forhold til de øvrige ansøgninger i denne runde, valgte AUB ikke at støtte projektet i denne runde.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af ansøgningen fra UDVALGET og stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 30. september 2016.