Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-13 / 29-10-2017

Afgørelse vedrørende klage fra NN over afgørelse af 15. december 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 20. januar 2017 modtaget NN’s klage over ATP’s afgørelse af 15. december 2016 vedrørende sats for indbetaling af ATP-bidrag for fire premierløjtnanter.

ATP afgjorde ved omhandlede afgørelse, at de fire premierløjtnanters ATP-bidrag skal beregnes med F-sats, og at de således er beregnet korrekt af Arbejdsgiver.

Det fremgår af klagevejledningen i afgørelsen, at klage over ATP’s afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter, at NN har modtaget afgørelsen.

Ankenævnet bemærker, at efter § 28, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets tillægspension kan ATP’s afgørelser indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Ankenævnet har først modtaget NN’s klage over afgørelsen af 15. december 2016 den 20. januar 2017. Idet ATP’s oplysning om, at afgørelsen er sendt til og modtaget i NN’s digitale postkasse den 15. december 2016 må lægges til grund, er klagefristen således overskredet. Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen over ATP’s afgørelse af 15. december 2016.

Ankenævnet beklager, at det i første omgang blev overset, at klagefristen er overskredet. Dette for- hold giver imidlertid ikke grundlag for et andet resultat.