Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-61 / 29-01-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Fotograf xx over afgørelse af 18. juli 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 18. juli 2016, hvorefter Fotograf xx's krav på udbetaling af 1.-3. præmierate samt 1. bonusrate for eleven xx er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Fotograf xx har den 1. august 2016 klaget til Ankenævnet over AUBs afgørelse. I mail af 20. september 2016 har xx anført, at han flere gange har forsøgt at søge om bonus på virk.dk, men at det ikke virkede.

AUBs udtalelse i anledning af klagen 

AUB har i brev af 31. august 2016 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus for eleven xx og har oplyst, at Fotograf xx den 30. september 2013 indgik uddannelsesaftale med eleven xx. Aftalen påbegyndtes den 1. oktober 2013.

Den 8. januar 2014 sendte AUB et velkomstbrev til Fotograf xx og oplyste om muligheden for at søge præmie og bonus, samt proceduren for ansøgningen. Ansøgningsfristen på 1 år fremgik også af brevet.

Den 22. april 2015 rettede xx henvendelse til AUB vedrørende udbetaling af præmie og bonus. AUB besvarede henvendelsen samme dag pr. mail og oplyste om forældelsesfristen for så vidt angik 1.-3. præmierate samt 1. bonusrate.

2. og 3. bonusrate udbetaltes den 28. april 2015 og 4. bonusrate udbetaltes den 11. december 2015 efter ansøgning på AUBs selvbetjeningsløsning.

Den 29. juni 2016 rettede xx igen henvendelse til AUB vedrørende udbetaling af præmie og bonus. AUB oplyste telefonisk, at præmieraterne og 1. bonusrate var forældet, og AUB sendte 18. juli 2016 en afgørelse herom til xx.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 15 c, stk. 4. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside.

1.-3. præmierate blev frigivet henholdsvis den 30. oktober 2013, den 29. november 2013 samt den 29. december 2013 og blev forældet henholdsvis den 30. oktober 2014, den 29. november 2014 samt den 29. december 2014. 1. bonusrate blev frigivet den 31. marts 2014 og blev forældet 31. marts 2015.

Til oplysningerne omkring problemer med at få selvbetjeningen til at virke på virk.dk oplyser AUB, at dette ikke kan føre til en ændret vurdering, da xx ikke kontaktede AUB før efter 1-års fristens udløb.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 30. september 2013. Det følger af AUB-loven, at det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 15 c om udbetaling af præmie og bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Fotograf xx opnåede ret til 1.-3. præmierate samt 1. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at xx først den 22. april 2015 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af præmie- og bonusrater for eleven xx og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på deres hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor. Det fremgår endvidere, at arbejdsgiver skal logge på AUBs selvbetjeningsløsning for at søge om præmie og bonus. Evt. tekniske problemer med at logge på selvbetjeningsløsningen inden for det år fristen løber, kan afhjælpes ved at kontakte AUB direkte. Det forhold, at xx har haft problemer med at få selvbetjeningsløsningen til at virke, kan således ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 18. juli 2016.