Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-21 / 13-09-2017

Afgørelse vedrørende klage fra Fagforening på vegne af XX over afgørelse af 20. februar 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Fagforeningens klage over ATP’s afgørelse af 20. februar 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2015, da indsigelsen vedrørende indkomståret først var modtaget af ATP den 13. februar 2017. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX.

I brev af 27. februar 2017 har Fagforeningen på vegne af XX klaget over opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2015. Fagforeningen henviser til, at XX har overset ATP’s meddelelse i sin e-Boks, men har været beskæftiget hos samme arbejdsgiver i hele 2015 og haft 2.215 timer svarende til 100 %. Arbejdsgiver har indberettet ATP-bidrag på samme måde i 2012-2016 og det må være ATP’s håndtering af bidraget, der har været anderledes i 2015, hvilket ikke bør komme XX til skade.

ATP har i en udtalelse af 30. marts 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet for så vidt angår beskæftigelsesgraden i indkomståret 2015. ATP oplyser, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2015 er sendt med brev dateret juni 2016 til XX’s e-Boks. ATP har ikke ændret på håndteringen af ATP-bidrag i 2015, men har som hidtil baseret dem på arbejdsgivers indberetninger og lønperiodeangivelser.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX i juni 2016 har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2015 i sin e-Boks.

ATP har oplyst, at håndteringen af ATP-bidrag er foregået på samme måde som foregående, baseret på arbejdsgivers indberetninger og lønperiodeangivelser. Nævnet bemærker i den forbindelse, at hvis arbejdsgiver ikke indberetter ATP-bidraget korrekt, herunder angiver de korrekte lønperioder, kan opgørelsen af beskæftigelsesgraden blive forkert. Derfor sender ATP en meddelelse ud med den maskinelt opgjorte beskæftigelsesgrad, således at lønmodtageren inden for en frist kan reagere, hvis arbejdsgiver fx har indberettet ATP-bidragene forkert.

Nævnet lægger således til grund, at indsigelsen mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2015 først er fremsat over for ATP den 13. februar 2017. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der heller ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2015.