Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-65 / 14-11-2017

Afgørelse vedrørende klage fra Advokat på vegne af deres klient XX over afgørelse af 3. juli 2017 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Advokats klage af 31. juli 2017 på vegne af XX over ATP’s afgørelse af 3. juli 2017 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle indsigelsen mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved digital besked den 1. september 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2014 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2013.

Advokat har i klagen til Ankenævnet anført, at XX ikke har modtaget brevet med beskæftigelsesopgørelsen for 2013, og at det har formodningen mod sig, at XX ikke skulle have reageret, hvis brevet var modtaget. Advokat henviser til, at XX har reageret på alle tilsvarende skrivelser modtaget i andre år. Disse andre år er 2012, 2014, 2015 og 2016.

ATP har i en ud­talelse af 31. august 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Det fremgår af udtalelsen, at ATP har undersøgt, om brevet var kommet frem. Der er henvist til brev af 24. maj 2017 fra ATP til Advokat om ATP’s foreløbige vurdering vedrørende beskæftigelsesgraden for 2013 og til ATP’s afgørelse af 3. juli 2017.

For så vidt angår opgørelsen for 2013 fremgår det af afgørelsen fra den 3. juli 2017, at brevet er sendt til XX via Post Nord DK. Det fremgår af afgørelsen, at ATP har spurgt Post Nord DK, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen for 2013. Det fremgår videre, at Post Nord DK har oplyst, at der kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen, men at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende.

Det fremgår videre af ATP’s udtalelse af 31. august 2017, at XX først den 1. september 2015 retter henvendelse til ATP vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013.

Advokat er blevet partshørt over ATP’s udtalelse den 24. september. Der er ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013 er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATP’s sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Nord DK til XX’s folkeregisteradresse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2013 er sendt ud.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først frem­sat ved digital henvendelse til ATP den 1. september 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

 

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at XX har reageret på opgørelsen i alle andre år, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2013.