Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-103/2014-163 / 04-01-2017

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet har den 30. november 2015 stadfæstet ATP’s afgørelse af 27. oktober 2014. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

XX har i brev af 12. januar 2016 anmodet om genoptagelse af Ankenævnets sag. XX anfører som begrundelse, at der ofte sker fejlaflevering af post i BY-området, og hun har medsendt udtalelser fra naboer og genboer, der bekræfter dette. XX anfører desuden, at hun har talt med POSTENHED, og at de ikke vil afvise, at der kan ske fejl, og hun forstår derfor ikke, at POSTENHED påstår, at der ikke sker fejl i postomdelingen fra deres side.

XX anfører endvidere, at hun ikke kan forstå, at man ikke kræver det manglende beløb indbetalt fra hendes arbejdsgiver, så beskæftigelsesgraden bliver korrekt, og hun dermed kan få sine penge.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages. Nævnet har herved lagt vægt på, at den fremsendte dokumentation ikke efter nævnets vurdering godtgør, at brevet med opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2010 ikke er nået frem.