Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-45 / 06-09-2017

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 19. september 2016 fra Skattenedslag for Seniorer (SFS)

Ankenævnet har den 11. april 2017 modtaget Deres klage af 9. april 2017, hvor De klager over ATP’s afgørelse af 19. september 2016. ATP afviser i afgørelsen at behandle Deres indsigelse mod opgørelsen af Deres beskæftigelsesgrad i 2012 efter skattenedslagsloven, idet fristen herfor er overskredet.

De anfører i klagen, at De opfylder alle betingelser for at få skattenedslaget. De oplyser desuden, at Deres arbejdsgiver har indberettet korrekt til ATP, og at De har været i god tro omkring opgørelsen af Deres beskæftigelsesgrad.

Ankenævnet har den 17. april 2017 anmodet ATP om en udtalelse.

ATP har ved mail af 8. juni 2017 oplyst, at ATP har truffet afgørelse i sagen den 15. juni 2016, og at ATP herefter besluttede at sende en ny afgørelse af 19. september 2016 med nye 4 uger til at indbringe sagen for Ankenævnet. Mailen fra ATP er vedlagt til orientering.

Ankenævnet bemærker, at efter § 15 i lov om skattenedslag for seniorer med senere ændringer, kan ATP’s afgørelser efter loven indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

AUB traf afgørelse den 19. september 2016. Deres klage er dateret den 9. april 2017, dvs. knap 7 måneder efter afgørelsen af 19. september 2016. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Ankenævnet kan derfor ikke behandle klagen.