Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-95/ 02-06-2017

Afgørelse af klage fra Købmand XX over afgørelse af 13. oktober 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 13. oktober 2016, hvorefter VIRKSOMHED i By, v/ købmand XX ikke er berettiget til udbetaling af 2. og 3. bonusrate for eleven NN, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Købmand XX har i klage af 13. oktober 2016 sendt til kundeambassadøren, ATP, anført, at han har været logget ud af systemet og ikke har haft adgang til at søge om bonus via virk.dk. AUB har videresendt klagen til ankenævnet den 24. oktober 2016.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 17. november 2016 fastholdt sit afslag på udbetaling af 2. og 3. bonusrate og oplyst, at VIRKSOMHED v/ købmand XX indgik uddannelsesaftale med eleven NN for perioden 1. februar 2014 til 31. januar 2016.

Det fremgår af AUB’s registreringer, at 1., 2. og 3. præmierate på hver 2.800 kr. blev udbetalt den 30. maj 2014 efter ansøgning på AUB’s selvbetjening. Den 26. september 2014 udbetales 1. bonusrate på 6.150 kr. ligeledes efter ansøgning på AUB’s selvbetjening.

Den 13. oktober 2016 kontaktede VIRKSOMHED v/ købmand XX AUB og oplyste, at han ikke kunne logge ind på selvbetjening. AUB oplyste i den forbindelse, at 2. og 3. bonusrate var foræl det og ikke kunne udbetales. AUB oplyste om forældelsesfristen og om muligheden for at klage til ankenævnet. Det er denne afgørelse, der nu er indbragt for Ankenævnet.

AUB udbetalte den 14. oktober 2016 4. bonusrate på 6.150 kr. efter ansøgning via selvbetjening.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

VIRKSOMHED v/ købmand XX er omfattet af præmie og bonusordningen på maksimalt 33.000 kr. som fastsat i bekendtgørelse nr. 129 af 30. januar 2013 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AUB til arbejdsgivere. Ret til præmie opnås for hver gang en elev har været i praktik i 30 dage i prøvetiden, og der kan udbetales tidligst henholdsvis 90 dage, 180 dage, 270 da ge og 630 dage efter prøvetidens udløb. For alle udbetalinger gælder, at uddannelsesaftalen fortsat skal være i kraft på det tidspunkt, hvor bonus kan udbetales.

Der er ikke i lovgivningen givet mulighed for, at AUB kan dispensere fra forældelsesfristen.

AUB har vurderet VIRKSOMHED v/ købmand XX’s indsigelser, men finder ikke, at de kan føre til en ændret vurdering. AUB har herved lagt vægt på den vejledning, AUB giver om reglerne. I AUB’s velkomstbrev oplyses om bonus/præmieordning. Der oplyses også om fristen for ansøgning på 1 år, ligesom der henvises til AUB’s hjemmeside, hvor der er detaljerede oplysninger om fristerne. AUB har vedlagt kopi af det velkomstbrev, som er sendt til klager. Brevet er dateret 5. februar 2014.

Ankenævnets begrundelse

De gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Loven indeholder ingen bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Da VIRKSOMHED v/ købmand XX først henvendte sig den 13. oktober 2016, dvs. mere end 1 år efter, at VIRKSOMHED v/ købmand XX havde opnået ret hertil, er retten til at få dette beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Efter det, som er oplyst om AUB’s vejledning om reglerne i informationsbrev og på AUB’s hjemme side, finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere AUB’s vejledning om disse regler.

Herefter, og idet det, som VIRKSOMHED v/ købmand XX i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUB’s afgørelse.