Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-25 / 06-09-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX pva. XX over afgørelse af 1. marts 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 1. marts 2016, hvorefter XX har fortabt retten til transporttilskud i forbindelse med søgning af praktikplads i Danmark.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev modtaget i Ankenævnet den 9. marts 2016 på vegne af hendes søn XX anført, at XX er uden skyld i, at ansøgning om transporttilskud til søgning af praktikplads ikke kunne indsendes rettidig, da han har rykket både arbejdsgiver og skole for at få erklæringen udfærdiget rettidigt.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 7. april 2016 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at der ikke kan ske udbetaling, da ansøgningsfristen er overskredet.

XX afholdt den 1. oktober 2015 udgifter til transport til og fra en samtale om en praktikplads. Den 7. oktober 2015 påbegyndte XX praktikplads og afholdt i den forbindelse udgifter til transport til overtagelse af denne. Den 26. februar 2016 modtog AUB en ansøgning om transporttilskud. Den 1. marts 2016 afslog AUB at yde tilskud, da ansøgningen er indgivet for sent.

AUB har oplyst, at der er tale om praktik i Danmark, som kan støttes efter reglerne om mobilitetsfremmende ydelser indenfor landets grænser (MOB). Det fremgår af § 13 i bekendtgørelse nr. 128 af 21. februar 2011 om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser indenfor landets grænser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (MOB-bekendtgørelsen), at ansøgning om støtte skal indgives senest 2 måneder efter, at rejse og/eller flytning har fundet sted. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra fristen med maksimalt 2 måneder.

Ansøgningen om transporttilskud er indgivet den 26. februar 2016. Rejsen til samtalen ses foretaget den 1. oktober 2015. Rejsen til praktikstedet til overtagelse af praktikpladsen er foretaget den 7. oktober 2015. Fristen på 2 måneder er overskredet med mere end 2 måneder. AUB har derfor ikke vurderet, om AUB kan se bort fra fristoverskridelsen, da ansøgningen også efter en eventuel forlængelse med op til 2 måneder er for sent indgivet.

Afslutningsvis bemærker AUB, at det anførte omkring sagsbehandlingstid og gentagne rykkere til arbejdsgiver og skole er et anliggende mellem arbejdsgiver, elev og skole, som er AUB uvedkommende. AUB finder ikke, at de anførte forhold er sådanne særlige omstændigheder, at de kan begrunde, at AUB på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag kan se bort fra ansøgningsfristen.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 1 i bekendtgørelse nr. 128 af 21. februar 2011 om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (MOB-bekendtgørelsen) kan AUB udbetale økonomisk støtte, herunder rejsehjælp, i forbindelse med praktik i Danmark. Ansøgning om støtte (mobilitetsfremmende ydelser) skal efter MOB-bekendtgørelsens § 13 indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 2 måneder efter, at rejse og/eller flytning har fundet sted. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra fristen med maksimalt 2 måneder. Ansøgningsfristen fremgår også af ansøgningsblanketten.

XX afholdt den 1. oktober 2015 udgifter til transport til og fra en samtale om en praktikplads. Den 7. oktober 2015 påbegyndte XX praktikplads og afholdt i den forbindelse udgifter til transport til overtagelse af denne. XX ansøgte om økonomisk støtte den 26. februar 2016.

Ansøgning om dækning af rejse- og befordringsudgifter blev således indgivet den 26. februar 2016, hvilket er efter udløbet af fristen herfor på 2 måneder, jf. bekendtgørelsen § 13, stk. 1.

Muligheden for at se bort fra overskridelse af fristen i op til 2 måneder, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 3, er ikke relevant her, da ansøgningen også efter en eventuel forlængelse med op til 2 måneder er for sent indgivet. Det forhold, at XX flere gange har rykket både arbejdsgiver og skole, kan ikke ændre ved denne vurdering. Forholdet kan heller ikke i øvrigt begrunde, at der ses bort fra fristen.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse, hvorefter XX har fået afslag på sin ansøgning om økonomisk støtte til transportudgifter.