Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-42 / 19-09-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 7. april 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

XX har i mail af 5. maj 2016 klaget over ATPs afgørelse af 7. april 2016 om afslag på genoptagelse.

Ankenævnet stadfæstede den 9. marts 2015 ATPs afgørelse af 16. oktober 2014 vedrørende skatte- nedslag for seniorer (Ankenævnets j. nr. 2014-151). ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

XX anmodede i mail af 23. februar 2016 ATP om at genoptage sagen, hvilket ATP afslog i afgørelse af 7. april 2016, idet ATP ikke fandt, at der var fremsat nye oplysninger, der kun- ne begrunde en genoptagelse. ATP anfører i afgørelsen, at fejlindberetning fra en arbejdsgiver ikke kan betragtes som en særlig omstændighed, der kan begrunde genoptagelse på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag.

I klagen til Ankenævnet anfører XX, at sagen er behandlet forkert fra starten, da han har arbejdet fuld tid i alle relevante år, hvilket kan dokumenteres med lønsedler. Sagen skal derfor genoptages, og beskæftigelsesgraden for indkomståret 2013 skal fastsættestil 100 %.

ATP har i udtalelse af 6. juli 2016 fastholdt afslaget på genoptagelse af sagen. ATP finder fortsat ikke, at der foreligger sådanne oplysninger i sagen, der kan begrunde en genoptagelse på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller så- danne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages. Ankenævnet bemærker herved, at der ikke ses at være begået fejl af ATP, og at fejlindberetning fra arbejdsgivers side ikke i sig selv kan begrunde genoptagelse på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse af 7. april 2016. På Ankenævnets vegne