Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-99 / 26-07-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 6. november 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 6. november 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer. Klagen er indgivet på vegne af XX.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 23. juni 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX.

I klagen af 25. november 2015 har XX klaget over opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012. X har oplyst, at XX har haft svingende timetal i 14 dages lønperioder, hvor han nogle gange har haft mere end 74 timer og andre gange mindre end 54 timer. Dette har haft den konsekvens, at lønperioder med mindre end 54 timer ikke er regnet med i opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad. Det anføres af XX, at reglerne må forstås således, at beskæftigelsesgraden kan beregnes på baggrund af lønsedler i stedet for indbetalt ATP, og at idet XX har arbejdet 1512 timer i 2012, må hans beskæftigelsesgrad i det pågældende år fastsættes til 78 %.

ATP har i en ud­talelse af 11. december 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet for så vidt angår beskæftigelsesgraden i indkomståret 2012. ATP oplyser, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2012 er sendt til XX’s folkeregisteradresse i juni 2013. Det fremgik af brevet, at XX skulle ringe eller skrive til ATP inden 3 måneder, hvis opgørelsen ikke var korrekt, og at opgørelsen herefter ikke kunne ændres. ATP anfører, at det ikke er bestridt, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2012 er modtaget af XX.

XX er blevet partshørt over ATPs udtalelse, men har ikke indsendt bemærkninger hertil.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX i juni 2013 har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012. Indsigelse mod opgørelsen er først frem­sat til ATP den 23. juni 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der heller ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012.