Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-15 / 28-04-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. januar 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har via Beskæftigelsesministeriet modtaget XX klage af 11. marts 2016 over ATPs afgørelse af 4. januar 2016 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved omhandlede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013, da indsigelsen var kommet for sent. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2014 havde modtaget meddelelsen om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

Af afgørelsen fremgår, at spørgsmålet om overskridelse af fristen på 3 måneder inden 4 uger fra modtagelsen kan indbringes for Ankenævnet for ATP m.m.

Ankenævnet har først modtaget XX’s klage over afgørelsen af 4. januar 2016 ved mail af 11. marts 2016 til Beskæftigelsesministeriet, som har videresendt henvendelsen til Ankenævnet samme dag. Ankenævnet har i anledning af klagen spurgt ATP, om ATP måtte have modtaget henvendelser fra XX vedrørende klage over ATPs afgørelse af 4. januar 2016, og ATP har oplyst, at dette ikke er tilfældet.

Ankenævnet lægger herefter til grund, at XX først har klaget over ATPs afgørelse ved mail af 11. marts 2016. Da klagefristen således er overskredet, afviser Ankenævnet at behandle klagen over afgørelsen af 4. januar 2016.

Ankenævnet har noteret sig, at XX mener at have kontaktet Ankenævnet telefonisk den 7. marts 2016. Ankenævnet har ikke registreret en sådan henvendelse, men skal bemærke, at klagefristen også på dette tidspunkt var overskredet.