Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-100 (2016-37 & 2016-60) / 28-11-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. august 2015 og afgørelse af 12. juli 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Vedrørende ATPs afgørelse af 4. august 2015

Ankenævnet har modtaget Deres mail af 4. april 2016, hvor De undrer dem over, at De ikke har hørt fra Ankenævnet vedrørende Deres klage over ATPs afgørelse af 4. august 2015, som De indsendte til Ankenævnet den 24. august 2015.

ATP afgjorde ved den omhandlede afgørelse, at Deres beskæftigelsesgrad i 2014 var 83 %, idet De ikke opfyldte timegrænsen på 117 timers beskæftigelse i månederne oktober og november 2014.

ATP har i udtalelse af 24. juni 2016, som De har haft mulighed for at kommentere, oplyst, at ATP ikke har modtaget en klage fra Dem over afgørelsen af 4. august 2015.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 15 kan ATPs afgørelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor ATPs afgørelse er meddelt.

Hverken ATP eller Ankenævnet for ATP m.m. har modtaget det omtalte brev af 24. august 2015. Klagefristen på 4 uger er således overskredet ved Deres mail af 4. april 2016, og Ankenævnet kan derfor ikke behandle klagen.

Vedrørende ATPs afgørelse af 12. juli 2016

Ankenævnet har modtaget Deres klage af 13. juli 2016 over ATPs afgørelse af 12. juli 2016 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den omhandlede afgørelse, at Deres beskæftigelsesgrad i 2015 var 75 %, idet De ikke opfyldte timegrænsen på 117 timers beskæftigelse i månederne januar, oktober og november 2015.

ATP har i udtalelse af 14. september 2016, som De har haft mulighed for at kommentere, oplyst, at De ikke opfylder kravet om mindst 117 timers beskæftigelse pr. måned i januar, oktober og november 2015. ATP har ved opgørelsen af timer lagt til grund, at De har haft ansættelse hos dermatolog XX i 21,5 time pr. uge. Dertil kommer et varieret timetal på to forskellige afdelinger på hospital X som dokumenteret med lønsedler.

Ankenævnet bemærker, at efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Efter ATP-lovens § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension forstås ved fuldtidsbeskæftigelse beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Det følger af det anførte sammenholdt med skattenedslagslovens § 4, stk. 4, at ATP-lovens time-grænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen.

XX er ifølge lønsedler 14-dageslønnet i ansættelsen ved hospital X. Det fremgår ikke af sagens oplysninger, om XX er månedslønnet, 14-dageslønnet eller ugelønnet hos dermatolog XX.

Idet XX således har været 14-dageslønnet, skal beskæftigelsesgraden i 2015 beregnes på baggrund af, om XX har arbejdet mindst 54 timer i de relevante 14-dages perioder i 2015.

Ankenævnet anmoder herefter ATP som første instans om at genberegne XX’s beskæftigelsesgrad i 2015 på baggrund af relevante 14-dages lønperioder.