Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-61 / 29-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 30. juni 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 30. juni 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 23. februar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 30. juni 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2010 måtte anses for at være kommet frem i juni 2011, og at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2011 måtte anses for at være kommet frem i juni 2012.

Ved klage af 15. juli 2015 til ATP har XX anført, at hun ikke har modtaget ATPs breve vedrørende hendes beskæftigelsesgrad for 2010 og 2011. XX anfører i klagen desuden, at hun hæfter sig ved, at Post Danmark til sagen har oplyst, at de ikke kan garantere 100 % omdeling, at der er andre, der som hende, hævder ikke at have modtaget brevene med beskæftigelsesgraden fra ATP, og at tvivlen må komme hende til gode. Endelig anfører hun, at fejlen muligvis kan skyldes, at hun kun får udbetalt løn én gang om året. Klagen er vedlagt en udtalelse fra XX’s arbejdsgiver og fra dennes revisor, der bekræfter, at XX har været fultidsansat som medhjælpende ægtefælle i sin mands virksomhed siden 1983.

ATP har i en ud­talelse af 30. juni 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet der først den 23. februar 2015 blev gjort indsigelse mod XX’s beskæftigelsesgrad for 2010 og 2011.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret hverken forsinkelser eller ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

XX er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har ved brev af 17. august 2015 fremsendt bemærkninger hertil. XX fastholder i partshøringssvaret, at hun ikke har modtaget brevene med beskæftigelsesgraden fra ATP. Desuden anfører hun, at hendes beskæftigelsesgrad for 2012 og 2013 er 100 %, hvilket er korrekt, og at der mellem disse år og 2010 og 2011 ikke har været forskel på, hvordan hun har været ansat.   

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først fremsat den 23. februar 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelserne for 2010 og 2011 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.