Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-63 / 20-05-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 3. juli 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Fagforening X’s klage af 21. juli 2015 på vegne af XX over ATPs afgørelse af 3. juli 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrader i 2010, 2011 og 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP juni 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 3. juli 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2010 måtte anses for at være kommet frem i juni 2011, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2011 måtte anses for at være kommet frem i juni 2012 og at meddelelse for så vidt angår indkomst året 2012 måtte anses for at været kommet frem i juni 2013.

Ved brev af 21. juli 2015 har Fagforening X anført, at ATP ved telefonisk henvendelse den 24. juni 2015 skulle have oplyst, at XX’s indsigelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011 skulle være modtaget rettidigt. XX har i brev af 19. september 2015 anført, at SKAT XX har oplyst til hende, at det ikke var for sent at klage og gøre indsigelse over for ATP. Hun synes, at det har været tilfældigt, om man har kunnet se oplysninger om skattenedslag fra ATP i e-Boks.

ATP har i en udtalelse af 14. august 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. For så vidt an- går indkomståret 2010 blev meddelelsen sendt i juni 2011 til XX’s folkeregisteradresse. Første gang XX henvendte sig herom, var ved digital besked den 14. marts 2012, hvilket var efter 3 måneders-fristens udløb. ATP kontaktede den 16. marts 2012 XX telefonisk og oplyste, at indsigelsesfristen var overskredet.

For så vidt angår indkomstårene 2011 og 2012 blev meddelelse herom sendt til XX’s e-Boks henholdsvis i juni 2012 og juni 2013. Efter ATPs oplysninger henvendte XX sig først om disse indkomstår ved telefonsamtale den 29. december 2014. På dette tidspunkt var indsigelsesfristen på 3 måneder udløbet.

På baggrund af en digital besked den 24. juni 2015 fra Fagforening X på vegne af XX traf ATP den 3. juli 2015 afgørelse om indkomstårene 2010, 2011 og 2012.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

På baggrund af det oplyste lægger Ankenævnet til grund, at indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 først er fremsat ved henvendelse til ATP den

14. marts 2012, og at indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden i indkomstårene 2011 og 2012 først er fremsat den 29. december 2014. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet har lagt vægt på, at det er ubestridt, at meddelelserne om beskæftigelsesgraderne er modtaget af XX på hendes folkeregisteradresse og i hendes e-Boks. Det bemærkes, at det ikke kan pålægges ATP at sende en sms eller en mail om post i e-Boks, da borgeren er ansvarlig for selv at gøre sig bekendt med breve i e-Boks fra myndigheder, borgeren har tilmeldt e-Boks, på samme måde, som hvis brevet var sendt som almindelig post.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010, 2011 og 2012.