Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-67 / 02-05-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 29. juni 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgørelse af 29. juni 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 26. februar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 29. juni 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2013 måtte anses for at være kommet frem i juni 2014.

Ved breve modtaget i Ankenævnet den 30. juli og 9. oktober 2015 har XX anført, at han ikke har modtaget ATPs brev af juni 2014, og at brevet kan være blevet væk.

ATP har i en udtalelse af 9. september 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret hverken forsinkelser eller ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s  beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først fremsat den 26. februar 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers daværende folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelsen for 2013 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.