Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. xxxx-xx /

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 20. februar 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 20. februar 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010, 2011 og 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 25. marts 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 20. februar 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2010 måtte anses for at være kommet frem i juni 2011, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2011 måtte anses for at være kommet frem i juni 2012, og at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2012 måtte anses for at være kommet frem i juni 2013.

Ved brev af 25. marts 2014 til ATP har XX’s bror, XX, på vegne af XX anført, at XX ikke har modtaget ATPs breve af juni 2011, juni 2012 og juni 2013.

ATP har i en ud­talelse af 16. april 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet der først den 25. marts 2014 blev gjort indsigelse mod XX’s beskæftigelsesgrad for 2010, 2011 og 2012.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret hverken forsinkelser eller ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010, 2011 og 2012 er først fremsat den 25. marts 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelserne for 2010, 2011 og 2012 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010, 2011 og 2012.