Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-96 / 17-05-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 2. november 2015 fra ATP Samlet Betaling

Ankenævnet har den 13. november 2015 fra XX modtaget en klage over Samlet Betalings afgørelse af 2. november 2015, hvorefter Samlet Betaling afviser tilbagebetaling af et beløb på i alt 98.718,37 kr. vedrørende AUB-bidrag, indbetalt til Samlet Betaling den 20. januar 2011.

Samlet Betaling har i afgørelsen af 2. november 2015 anført, at kravet på tilbagebetaling er forældet, jf. de almindelige regler i forældelsesloven, jf. denne lovs § 3, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1196 af 15. oktober 2007).

Af afgørelsen af 2. november 2015 fremgår endvidere, at den kan indbringes inden 4 uger for Ankenævnet for ATP m.m., Ved Stranden 8, 1061 København K.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i forbindelse med klagen anført, at kravet var forældet, allerede da Samlet Betaling sendte det til XX, at der ikke skulle betales bidrag til AUB, da bidragene vedrørte tabt arbejdsfortjeneste, og at opkrævningen derfor var en fejl, og at forældelsesfristen for det for meget indbetalte AUB-bidrag er 5 år, jf. forældelseslovens § 4, da fordringen støttes på en aftale om udførelses af arbejde som led i et ansættelsesforhold.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

Samlet Betaling har i en udtalelse af 17. december 2015 fastholdt, at XX krav på tilbagebetaling er forældet.

I forhold til det af XX anførte om, at kravet ved opkrævningen allerede var forældet, anfører Samlet Betaling, at betalingsfristen for AER-bidrag for 4. kvartal 2007 var den 20. januar 2008, hvorfor opkrævning i december 2010 var rettidig.

I forhold til det af XX anførte om, at forældelsesfristen for krav om tilbagebetaling er 5 år, henviser Samlet Betaling til, at det er hovedreglen i forældelsesloven § 3, stk. 1, der gælder. Samlet Betaling henviser videre til, at forældelseslovens regler om suspension efter ATP’s vurdering ikke er anvendelige, da XX allerede ved indbetalingen i januar 2011 havde oplysninger, der gjorde kommunen i stand til at konstatere, at der ikke skulle betales de pågældende bidrag.

XX er blevet partshørt over Samlet Betalings udtalelse og har afgivet supplerende bemærkninger den 11. januar 2016. XX fastholder i de supplerende bemærkninger, at tilbagebetalingskravet er rettidigt. XX henviser blandt andet til forarbejderne til forældelsesloven, hvoraf det fremgår om § 4, at ”[a]rbejdsgiverens krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt løn eller andet er også omfattet, hvis kravet støttes på ansættelsesaftalen”. XX finder, at det indbetalte AUB-bidrag må antages at gå ind under betegnelsen ”eller andet”.

Ankenævnets begrundelse

Det hedder i § 10 i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv., jf. bekendtgørelse nr. 6 af 8. januar 2015, at afgørelser, der er truffet af ATP om opkrævning og indbetaling mv. af bidrag mv., der indgår i fællesopkrævningen, kan indbringes for ankenævnet inden for 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Samlet betaling har truffet afgørelse om afslag på tilbagebetaling af et i øvrigt ubestridt for meget indbetalt AUB-bidrag (condictio indebiti). Afgørelsen er truffet med henvisning til dansk rets almindelige forældelsesregler.

Spørgsmålet om tilbagebetaling af for meget indbetalt AUB-bidrag er ikke reguleret i hverken AUB-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 15.juni 2015, eller bekendtgørelsen om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv., jf. bekendtgørelse nr. 6 af 8. januar 2015, og den konkrete afgørelse angår hverken selve ”opkrævningen eller indbetalingen”.

Stillingtagen til det af XX rejste krav henhører således under de almindelige domstole, hvorfor afgørelsen ikke kan indbringes for Ankenævnet.

Det forhold, at Samlet Betaling har givet forkert vejledning om klageadgang til nævnet, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet afviser herefter klagen fra behandling i ankenævnet.