Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-47 / 01-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 2. juni 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgørelse af 2. juni 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2011 og 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 22. maj 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni

2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX.

I klagen af 2. juni 2015 har XX klaget over opgørelsen af sin beskæftigelsesgrad i 2011, 2013 og 2014. XX har anført, at han er bekendt med, at indsigelsesfristen er overskredet, men at han ikke havde hørt om muligheden for skattenedslag. Han anfører desuden, at  han ikke kan forstå, at ATP anser ham som deltidsbeskæftiget, når han har været fuldtidsbeskæftiget i samme firma de sidste 15 år. I en supplerende mail, der ligeledes er fremsendt til Ankenævnet den 2. juni 2015, anfører XX yderligere, at han ikke har modtaget brevet med opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2011.

ATP har i en udtalelse af 3. juli 2015, der ved en fejl først ses modtaget af Ankenævnet i februar 2016, oplyst, at XX’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2014 på tidspunktet for klagens indgivelse fortsat var underbehandling i ATP. Ved brev af den 15.juni 2015 har ATP meddelt XX, al hans beskæftigelsesgrad for 2014 kunne opgøres til 100 %. På den baggrund har ATP ikke foretaget sig yderligere i forbindelse med klagen over beskæftigelsesgraden for 2014. Henset til at ATP har fastsat beskæftigelsesgraden for 2014 til 100 %, foretager heller ikke Ankenævnet sig yderligere vedrørende dette indkomstår.

I udtalelsen har ATP fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet for så vidt angår beskæftigelsesgra­den i indkomstårene 2011 og 2013. ATP oplyser, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2011 er sendt i juni 2012 til den folkeregisteradresse, som XX var registreret med. Brevet med beskæftigelsesgraden for 2013 er sendt til XX’s e-boks i juni 2014, idet XX havde anmodet om denne form for forsendelse. ATP anfører, at det ikke er bestridt, at brevene med beskæftigelsesgraden for 2011 og 2013 er modtaget.

XX er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har indsendt bemærkninger hertil ved mail af 21. februar 2016. Han oplyser i mailen, at han først i 2015 bliver opmærksom på, at noget må være galt med ATPs beregninger af hans beskæftigelsesgrad, da en kollega står i samme situation. Han anfører, at ATP i årevis har sjusket med hans beskæftigelsesgrad, og at fejlen kunne være rettet med et enkelt telefonopkald.

XX anfører desuden, at ATP ikke har overblik over udregninger af beskæftigelses grader, hvis det ikke drejer sig om månedslønnede seniorer. Endelig beder han Ankenævnet tage i betragtning, at han de sidste 16 år har været fuldtidsbeskæftiget i samme firma, og at han således må siges at være fuldt berettiget til skattenedslag.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens§ 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX i juni 2014 har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013. Indsigelse mod opgørelsen er først fremsat til ATP den 22. maj 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens§ 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der heller ikke foreligger sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­kenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.

For så vidt angår indkomståret 2011 har XX i mail af 2. juni 2015 bestridt, at han har modtaget brevet fra ATP med opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2011. ATP havde under sin behandling af sagen ikke lejlighed til at tage stilling til denne indsigelse. Ankenævnet hjemviser derfor ATP's afgørelse vedrørende indkomståret 2011 til fornyet behandling af, om brevet må antages at være kommet frem til XX.

Ankenævnet bemærker på den givne foranledning, at ATP ikke kan pålægges telefonisk at følge op på de opgørelser af beskæftigelsesgrad, der foretages i forbindelse med skattenedslagsordningen.