Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-78 / 17-06-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 17. september 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

XX har i brev af 18. september 2015 klaget over ATPs afslag på genoptagelse af 17. september 2015.

Ankenævnet stadfæstede den 9. april 2013 ATPs afgørelse af 16. august 2012. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010, da indsigelsen var modtaget for sent. Den 6. juni 2013 afviste Ankenævnet at genoptage sagen med henvisning til, at indsigelsesfristen ikke var overholdt, og at det var Ankenævnets vurdering, at der ikke var nye oplysninger i sagen, der gav anledning til, at Ankenævnet behandlede sagen på ny.

Den 3. februar 2014 meddelte ATP XX, at det var blevet besluttet at undersøge, om brevet med beskæftigelsesgraden for 2010 var kommet frem til XX. ATP fandt i afgørelse af 3. juli 2014 på baggrund af elementerne i systembeviset, at brevet måtte anses for at være kommet frem. ATP fandt endvidere i afgørelsen, at der ikke var oplyst om særlige omstændigheder i sagen, der kunne medføre, at der kunne dispenseres fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

XX anmodede ved brev af den 30. april 2015 ATP om at genoptage sagen, hvilket ATP afslog ved brev af 4. juni 2015, idet ATP ikke fandt, at der var fremsat nye oplysninger, der kunne begrunde en genoptagelse.

XX indbragte herefter den 10. juni 2015 afslaget på genoptagelse for Ankenævnet og anførte i den forbindelse, at han havde været syg på udsendelsestidspunktet. På den baggrund anmodede ATP Ankenævnet om at hjemvise sagen til behandling af de nye oplysninger om sygdom.

ATP anmodede herefter XX om flere oplysninger om sygdomsforløbet, herunder en lægefaglig vurdering af, om XX var helt ude af stand til at varetage sine interesser på tidspunktet for udsendelse af beskæftigelsesgraden. ATP modtog den lægefaglige vurdering den 12. august 2015 og traf den 17. september 2015 afgørelse, hvorved der blev givet afslag på genoptagelse af sagen.

I klagen til Ankenævnet anfører XX, at enten har ATP ikke kendskab til følgerne af to hjerte/kredsløbsoperationer, eller også er det blevet en principsag, at han ikke skal have skattenedslaget. Det er korrekt, at han ikke var i behandling på udsendelsestidspunktet, men det skyldes, at Lolland kommune ikke tilbød genoptræning, og han kunne alene varetage sit job, da han var sin egen arbejdsgiver. XX anfører desuden, at han i et år efter operationen var så mærket af denne, at han allerede efter få timers arbejde var udbrændt. Endelig anføres det, at virksomheden måtte lukke.

ATP har i en udtalelse dateret den 4. november 2015 fastholdt afslaget på genoptagelse af sagen. ATP henviser i den forbindelse til de journaloplysninger, der blev fremsendt til ATP af XX’s egen læge, og anfører, at disse oplysninger ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at XX var helt ude af stand til at varetage sine interesser i indsigelsesperioden. ATP finder på den baggrund ikke grundlag for at se bort fra indsigelsesfristen på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages.

Ankenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at beskæftigelsesgraden blev udsendt med brev af juni 2011, og at det af journalnotat af 28. juni 2011 fremgår, at XX da var i arbejde på fuld tid. På given foranledning bemærkes, at Ankenævnet ikke finder anledning til at indhente yderligere lægefaglige vurderinger om XX’s sygdomsforløb.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse af 17. september 2015.