Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-84 / 17-05-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 17. september 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 17. september 2015, hvorefter XX har fortabt retten til økonomisk støtte til praktikophold i udlandet i forbindelse med 1. og 2. skoleophold i Danmark.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev modtaget den 5. oktober 2015 anført, at han i december 2014 og marts 2015 sendte dokumentation til AUB for gennemførelse af de to første skoleophold. Han er derfor utilfreds med AUB’s afslag på udbetaling af lønrefusion, flybilletter og rejsegodtgørelse.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 26. oktober 2015 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at 1. og 2. skoleophold blev afsluttet henholdsvis den 31. oktober 2014 og den 6. marts 2015.

XX skrev den 11. juli 2015 til AUB og spurgte om muligheden for støtte under skoleophold i Danmark. Den 13. juli 2015 besvarede AUB forespørgslen med henvisning til, at støtte kan søges via hjemmesiden Borger.dk/aub. Den 3. august 2015 modtog AUB ansøgning om støtte til løngodtgørelse, og den 10. august 2015 anmodede AUB om yderligere dokumentation. AUB modtog yderligere dokumentation den 10. august 2015. Den 14. august 2015 anmodede AUB om kopi af ansættelseskontrakt samt skolens forhåndsgodkendelse. Skolen indsendte forhåndsgodkendelse den 27. august 2015. I mail af 4. september 2015 afslår AUB at udbetale godtgørelse under skoleophold, da ansøgningsfristen er overskredet.

Den 7. september 2015 indsendte XX ny ansøgning om løngodtgørelse samt om rejsehjælp og befordringsgodtgørelse under skoleophold. Den 10. september 2015 gav AUB telefonisk afslag på den nye ansøgning. Afslaget blev gentaget i mail af 17. september 2015.

AUB har oplyst, at det fremgår af § 19 i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU- bekendtgørelsen), at ansøgning om støtte skal indgives senest 4 måneder efter, at rejsen har fundet sted eller skoleopholdet er afsluttet. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra fristen med maksimalt 2 måneder. Rejsehjælp udbetales efter PIU-bekendtgørelsens § 11. Befordringstilskud og løngodtgørelse ydes efter PIU-bekendtgørelsens § 12 og § 16.

Ansøgningen om løngodtgørelse er indgivet den 3. august 2015 og dermed omkring 9 måneder efter 1. skoleopholds afslutning den 31. oktober 2014 og omkring 5 måneder efter 2. skoleopholds af- slutning den 6. marts 2015. AUB bemærker i den sammenhæng, at AUB ikke anser XX’s forespørgsel af 11. juli 2015 som værende en ansøgning, da der ikke i henvendelsen ses angivet, at han søger om ydelser. AUB finder ikke, at der er oplyst særlige omstændigheder, der kan føre til, at AUB kan se bort fra overskridelse af ansøgningsfristen i op til 2 måneder

Ansøgning om rejsehjælp og befordring blev ifølge AUB først indgivet den 7. september 2015, hvilket er mere end 6 måneder efter skoleopholdets afslutning og returrejsen den 6. marts 2015. Fristen på 4 måneder er overskredet med mere end 2 måneder, og AUB har derfor ikke taget stilling til, om det var muligt at se bort fra overskridelse af 4 måneders fristen i op til 2 måneder.

Afslutningsvis bemærker AUB, at det anførte om XX’s økonomiske forhold ikke vurderes at være sådanne særlige omstændigheder, at de kan begrunde, at AUB på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag kan se bort fra ansøgningsfristen.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 11, § 12 og § 16 i PIU-bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011, kan AUB udbetale rejse- hjælp, befordringstilskud og løngodtgørelse i forbindelse med skoleophold Danmark. Ansøgning om økonomisk støtte skal indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at rejse og/eller flytning har fundet sted, eller eleven har påbegyndt skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb, jf. jf. § 19, stk. 1, 1. pkt. Ansøgningsfristen på 4 måneder regnes efter praksis fra tidspunktet for elevens afholdelse af den tilskudsberettigede udgift. Fristen for indgivelse af ansøgning om løngodtgørelse regnes efter praksis fra tidspunktet for skoleopholdets afslutning. 

XX’s 1. og 2. skoleophold blev afsluttet henholdsvis den 31. oktober 2014 og den 6. marts 2015. De relaterede rejse- og befordringsudgifter i forbindelse med skoleopholdene er af- holdt senest ved afslutning af skoleopholdene.

Det findes ikke godtgjort, at XX ved breve til AUB i henholdsvis december 2014 og marts 2015 skulle have ansøgt om økonomisk støtte. XX’s henvendelse til AUB i mail af 11. juli 2015 kan heller ikke betragtes som en ansøgning om støtte, men alene som en forespørgsel om mulighed for støtte. Først ved mail af 3. august 2015 søgte XX om økonomisk støtte til rejser til Danmark, til befordring mellem skole og midlertidigt ophold hos en veninde i Roskilde samt til dækning af manglende lønudbetaling under skoleophold.

Ansøgning om løngodtgørelse og dækning af rejse- og befordringsudgifter blev således indgivet den 3. august 2015, hvilket er efter udløbet af fristen herfor på 4 måneder, jf. bekendtgørelsen § 19, stk. 1, 1. pkt. Fristen på 4 måneder fremgår blandt andet af ansøgningsblanketten, som findes på Borger.dk/aub, hvortil AUB henviste til i mail af 13. juli 2015 som svar på XX’s  forespørgsel om, hvorvidt der kunne ydes økonomisk støtte til skoleophold.

Herefter, og idet der ikke er oplyst særlige grunde, der kan begrunde forlængelse af denne frist efter PIU-bekendtgørelsens § 19, stk. 2, stadfæster Ankenævnet AUB’s afgørelse, hvorefter XX har fået afslag på sin ansøgning om økonomisk støtte til praktikophold i udlandet i forbindelse med 1. og 2. skoleophold i Danmark.