Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-81 (2016-47) / 04-12-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 13. maj 2016 fra ATP

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 13. maj 2016, hvorefter XX’s arbejdsgiver skal indbeta-le bidrag til ATP, uanset XX modtager pension fra ATP.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 10. juni 2016 klaget over ATP’s afgørelse af 13. maj 2016. XX har i forbindelse med klagen og i supplerende bemærkninger af 27. juli 2016 til ATPs’s udtalelse af 4. juli 2016 anført, at det ikke kan være rigtigt, at ATP kan ændre hans pensionsordning, og at det undrer, at alle andre pensionsselskaber skal oplyse til den, der indbetaler, hvornår de skal indbetale, og hvornår indbetalingspligten ophører. XX anfører videre i de supplerende bemærkninger af 27. juli 2016, at ATP bør oplyse, hvornår udbetaling finder sted, med hvilket beløb, og hvornår udbetaling ophører. Endelig anfører XX, at hvis han (Revisionsfirmaet XX) er tvungen til at betale, skal udbetalingen af hans pension fra ATP reguleres efter hver indbetaling fra arbejdsgiver.

Det bemærkes, at ATP tidligere den 19. januar 2016 har truffet afgørelse over for Revisionsfirmaet XX om manglende indberetning og indbetaling af fuldt ATP-bidrag for 1. kvartal 2015 for XX. Denne afgørelse blev påklaget den 7. marts 2016, men da klagefristen på 4 uger var overskredet, blev sagen den 29. april 2016 afvist fra nævnets behandling.

ATP anfører i udtalelsen af 4. juli 2016 til Ankenævnet, at ATP vurderer, at XX i nærværende klage, som medlem og pensionist, kan få en afgørelse om fortsat bidragsbetaling prøvet i Ankenævnet.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i en udtalelse af 4. juli 2016 fastholdt, at XX’s arbejdsgiver (Revisionsfirmaet XX) forsat skal betale bidrag for XX, uanset at han er fyldt 74 år og siden februar 2007 har modtaget ATP Livslang Pension.

ATP har anført, at bidragspligten fremgår af ATP-lovens § 2, stk. 1, litra a), hvor der står: ”Medlemmer af Arbejdsmarkedets Tillægspension er (…) lønmodtagere, der er fyldt 16 år, og som er beskæftiget her i landet…”. ATP anfører videre, at der således ingen øvre aldersgrænse for bidragsbetaling er. Endelig anfører ATP, at reglen blev ændret pr. 1. januar 2010. Før da var reglen, at der skulle betales bidrag for medlemmer i alderen 16 til og med 66 år.

I forhold til det af XX anførte om, at der er indgået en ”aftale” om udbetaling, anfører ATP, at der ikke i ATP-loven er regler om, at et ja til pension er blokerende for fortsatte bidragsindbetalinger. ATP henviser til lovbemærkningerne til lov nr. 117 af 17. februar 2009.

I forhold til det af XX anførte om manglende svar på hans spørgsmål om fremtidig pensionsstørrelse ved fortsat bidragsbetaling bemærker ATP, at der i ATP’s udbetalingssystem sker en løbende forhøjelse af den månedlige pension, der fortsat ser bidragsbetaling til ATP, jf. ATP-lovens § 8 c. Forhøjelsen sker jf. en særlig tarifbekendtgørelse, hvor der hvert år udstedes en ny bekendtgørelse om størrelsen af den pension, man får for de indbetalte bidrag, og at ATP derfor ikke kan oplyse konkret, hvor meget mere pension XX vil få i pension i fremtiden.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har afgivet supplerende bemærkninger den 27. juli 2016.

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af § 2, stk. 1, litra a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2015, at medlemmer af Arbejdsmarkedets Tillægspension er blandt andet lønmodtagere, der er fyldt 16 år, og som er beskæftiget her i landet.

En tidligere øvre aldersgrænse på 66 år for medlemskab af ATP blev ophævet ved lov nr. 117 af 17. februar 2009 (L 73, FT 2008-09). Ifølge forarbejderne til loven indebar lovændringen, at der også skulle betales ATP-bidrag for lønmodtagere, der er fyldt 67 år. Følgende fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen: ”Det afgørende for, om der skal indbetales ATP bidrag, vil således fremover være, at lønmodtageren er fyldt 16 år, og at lønmodtageren er erhvervsaktiv i mindst 9 timer ugentligt hos samme arbejdsgiver”. Videre fremgår følgende: ”Det forhold, at der fortsat indbetales til ATP-ordningen, forhindrer dog ikke, at medlemmet påbegynder udbetaling af sin ATP-pension, når medlemmet når sin folkepensionsalder, jf. § 9 samt ophævelsen af § 15, stk. 6, jf. lovforslagets § 1, nr. 25. Samtidige ATP-indbetalinger omregnes til pension og vil således forøge de beløb, som udbetales fra ATP. Medlemmet kan også vælge at udsætte udbetalingen efter reglen i § 9 a.”

Der skal indberettes og indbetales ATP-bidrag for lønmodtagere, der er beskæftiget hos samme arbejdsgiver i mindst 9 timer om ugen eller mindst 39 timer om måneden. Arbejdsgivers pligt til indberetning og indbetaling af ATP-bidrag er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015 om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Det fremgår af ATP’s opgørelse fremsendt til arbejdsgiver oktober 2015 (vedlagt ATP’s udtalelse), at der er udbetalt A-indkomst til XX i perioden 1. kvartal 2015 for 162 timers arbejde pr. måned, uden at der er indberettet ATP-bidrag.

Da XX arbejder som lønmodtager og samtidigt arbejder mere end 39 timer om måneden, jf. det oplyste i sagen, opfylder han betingelserne for at få indbetalt ATP.

Ankenævnet er enigt med ATP i, at arbejdsgiveren (Revisionsfirmaet XX) fortsat skal indberette og indbetale ATP-bidrag for XX. Nævnet har herved lagt vægt på, at XX opfylder timekravet for indbetaling af ATP, og at der ikke i loven er en øvre aldersgrænse for, hvornår der skal indbetales ATP-bidrag. Det forhold, at XX modtager pension fra ATP, ændrer ikke ved denne vurdering. Det forhold, at XX har fået udbetalt pension fra et tidspunkt forud for ophævelsen af den øvre aldersgrænse, kan heller ikke ændre ved denne vurdering.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse, hvorefter XX arbejdsgiver (Revisionsfirma XX) skal indbetale ATP-bidrag, selvom han modtager pension fra ATP.

Ankenævnet bemærker i øvrigt, at det fremgår af ATP’s orientering til private virksomheder den 10. juni 2009, at der fra 1. januar 2010 skal betales bidrag til ATP for alle ansatte over 16 år, herunder også for de ansatte, der fortsætter med at arbejde, når de får pension.