Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-76 / 30-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 11. september 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 26. september 2015 over ATPs afgørelse af 11. september 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012 og 2013, da indsigelse først var modtaget af ATP den

19. februar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen, at meddelelserne for så vidt angår indkomstårene 2012 og 2013 måtte anses for at være modtaget i XX’s e-Boks i henholdsvis juni 2013 og juni 2014.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han har været fuldtidsbeskæftiget i 2012 og 2013, og at der er indbetalt ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget i begge årene. XX har ikke forstået at anvende e-Boks før det blev obligatorisk i november 2014, og han har derfor ikke modtaget brevene fra juni 2013 og juni 2014. Et familiemedlem har på et tidligere tidspunkt oprettet en e-Boks til XX, men der blev ikke tilmeldt post fra Skattenedslag for seniorer. XX henviser i den sammenhæng til en sag, hvor en borger fik medhold i, at man ikke kan forvente breve fra Skattenedslag for seniorer, hvis man kun har tilmeldt sig ATP i e-Boks. XX oplyser derudover, at han, selv om han ikke har modtaget brevene, rent faktisk har kontaktet ATP inden for fristerne. Ved disse telefoniske henvendelser oplyste ATP, at hvis han var fuldtidsbeskæftiget, skulle han ikke foretage sig yderligere. Endelig gør XX gældende, at han grundet sygdomsforløb i forbindelse med kræftlidelse fra foråret 2012 til ultimo 2013 bør få genoptaget sagen.

ATP har i en udtalelse af 4. november 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har op- lyst, at meddelelser om beskæftigelsesgraden for 2012 og 2013 er sendt til XX’s e-Boks i henholdsvis juni 2013 og juni 2014. Indsigelsesfristen på 3 måneder fremgår af brevene, der blev sendt til XX’s e-Boks, idet han selv har anmodet om denne forsendelsesform. Systemet blev ændret i 2011 således, at man ved udsendelse i 2011 eller senere kun modtager breve fra Skattenedslag for seniorer i e-Boks, hvis man aktivt har tilvalgt ordningen. ATP har undersøgt, om der er sket fejl i leveringen af brevene. E-Boks har hertil i mail af 1. juni 2015 bekræftet, at brevene er modtaget i XX’s e-Boks i juni 2013 og juni 2014. ATP har herefter lagt vægt på, at XX har været aktivt tilmeldt e-Boks i udsendelsesperioderne, og at han har modtaget brevene i e-Boks i henholdsvis i juni 2013 og juni 2014.

ATP bemærker desuden, at der ikke findes journaloplysninger om, at XX skulle have kontaktet ATP før februar 2015. 

ATP vurderer herudover ikke, at XX har været helt ude af stand til at varetage sine interesser i indsigelsesperioden fra juni til september 2013, hvor XX ifølge den fremsendte læge- lige udtalelse gik til ambulant kontrol. Der foreligger således ikke sådanne særlige omstændigheder, at ATP kan bortse fra indsigelsesfristen på ulovbestemt forvaltningsretligt grundlag.

XX er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har i mail af 15. november 2015 fastholdt det i klagen anførte.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2012 og 2013 er først fremsat i februar 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at ATPs meddelelser om beskæftigelsesgraden i indkomstårene 2012 og 2013 må anses for at være modtaget i XX’s e-Boks i henholdsvis juni 2013 og juni 2014.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Det oplyste om ambulante kontroller i indsigelsesperioden juni til september 2013 kan ikke føre til et andet resultat.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2012 og 2013.