Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-128 / 05-01-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 10. september 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 10. september 2014, hvorefter XX krav på udbetaling af 1.-3. præmierate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klage af 10. september 2014 samt mail af 19. november 2014 anført, at han ikke vidste, at han skulle søge om præmie og ikke har modtaget noget velkomstbrev med oplysninger om ansøgningsproceduren.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 7. november 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie for eleven XX og har oplyst, at XX den 29. december 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 1. marts 2013.

Den 12. september 2014 udbetaltes tre bonusrater efter ansøgning via AUBs selvbetjening. Den sidste bonusrate er frigivet den 25. maj 2015.

1.-3. præmierate blev frigivet henholdsvis den 2. juli 2013, 1. august 2013 og 31. august 2013 og blev forældet henholdsvis den 2. juli 2014, 1. august 2014 og 31. august 2014.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede XX første gang den 10. september 2014 tele fonisk AUB vedrørende udbetaling af præmie og bonus for eleven, og AUB oplyste, at 1.-3. præmierate var forældet og ikke kunne udbetales.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB har endvidere oplyst, at forældelsesfristen fremgår af det velkomstbrev AUB sender ud samt af AUBs hjemmeside. Det er AUBs vurdering, at dette er tilstrækkelig vejledning af arbejdsgiverne til at de kan gøre sig bekendte med reglerne, herunder forældelsesreglerne. Det er arbejdsgivers eget ansvar at holde sig orienteret om de rettigheder og pligter de har i forbindelse med de forskellige ordninger.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 29. december 2012. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår XX opnåede ret til 1.-3. præmierate, og finder at kunne lægge til grund, at XX den 10. september 2014 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling 1.- 3. præmierate for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Det forhold, at XX ikke kendte til ansøgningsreglerne og ikke måtte have modtaget AUBs velkomstbrev kan ikke føre til et andet resultat, da det er op til arbejdsgiver at gøre sig bekendt med de muligheder for refusion mv. som de enkelte ordninger giver og da ansøgningsproceduren og forældelsesreglerne også fremgår af AUBs hjemmeside. Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 10. september 2014.