Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-58 / 30-09-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 1. juli 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet finder, at der er grundlag for at genoptage sagen om indsigelse mod opgørelsen af Knud Simonsens beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010.

Knud Simonsen har i brev af 9. juli 2015 klaget over ATPs afgørelse, hvorefter ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelse af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse og digital besked den 13. februar 2015.

Ankenævnet stadfæstede den 26. oktober 2015 ATPs afgørelse af 1. juli 2015. Nævnet fandt, at der ikke i den konkrete sag forelå nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der var grundlag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Den 21. juni 2016 afviste Ankenævnet at genoptage sagen med henvisning til, at nævnet fortsat ikke fandt grundlag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag. Nævnet lagde vægt på, at de af XX’s indsendte erklæringer om uregelmæssigheder i posten i juni 2011 var udarbejdet i 2016, og at der ikke med de indsendte erklæringer var indsendt konkret dokumentation, f.eks. i form af kopi af tidligere daterede fremsendte breve. Nævnet fandt det således fortsat ikke dokumenteret, at der havde været uregelmæssigheder i posten i juni 2011.

XX har den 29. august 2016 fremsendt supplerende dokumentation i form af en genpart af det i erklæringen fra 2016 omtalte fremsendte tilbud fra YY. XX henviser i mailen af 29. august 2016 til, at brevet med det pågældende tilbud aldrig nåede frem, og at afsenderen ligeledes har oplevet, at postbesørgelsen på daværende tidspunkt var præget af mange fejlaf­leveringer.

Ankenævnet har på baggrund af den nu indsendte dokumentation vurderet, at XX i den konkrete sag har sandsynliggjort, at opgørelsen fra juni 2011 ikke er kommet frem. Nævnet har herved lagt vægt på, at XX har indsendt dokumentation i form af en genpart af det fremsendte tilbud fra YY, dateret 17. juni 2011, som efter det oplyste aldrig nåede frem til XX.

På denne baggrund og med særlig henvisning til begrundelsen i Ankenævnets afgørelse af 21. juni 2016 hjemviser Ankenævnet herefter sagen til ATP med henblik på behandling af Knud Simonsens indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2010.