Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-1 / 29-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X v/XX over afgørelse af 25. november 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 25. november 2015, hvorefter Virksomhed X v/XX’s krav på udbetaling af 4. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

En Virksomhed X v/XX har i klage af 1. december 2015 anført, at man på grund af tekniske problemer ikke har kunnet ansøge om udbetaling af 4. bonusrate inden for fristen.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 20. januar 2016 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie for eleven XX og har oplyst, at Virksomhed X v/XX den 17. september 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes samme dag.

Den 27. juli 2013 udbetaltes 1.-3. præmierate samt 1.-2. bonusrate efter ansøgning via AUBs selv- betjening, og 3. bonusrate blev udbetalt den 1. juli 2014.

4. bonusrate blev frigivet den 12. oktober 2014 og blev forældet den 12. oktober 2015.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede Virksomhed X v/XX første gang den 23. november 2015 AUB vedrørende udbetaling af 4. bonusrate for eleven, og AUB oplyste den 25. november 2015, at 4. bonusrate var forældet og ikke kunne udbetales.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside.

Til det oplyste om tekniske vanskeligheder kan AUB oplyse, at arbejdsgiver har brugt et forældet link til selvbetjeningsløsningen. Det fremgår af velkomstbrevet, at arbejdsgiver kan kontakte AUB, hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren og har haft et 1 år efter frigivelsen af bonusraten til at henvende sig til AUB om de tekniske problemer med at logge på. Arbejdsgiver har imidlertid først henvendt sig til AUB efter forældelsesfristens udløb.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 17. september 2012. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af

lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X v/XX opnåede ret til 4. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at Virksomhed X v/XX den

23. november 2015 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 4. bonusrate for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på deres hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor. Det fremgår endvidere, at arbejdsgiver kan kontakte AUB, hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren. Evt. tekniske problemer med at logge på selvbetjeningsløsningen inden for det år fristen løber, kan således afhjælpes ved at kontakte AUB direkte.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 25. november 2015.