Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-76 / 28-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X v/XX over afgørelse af 2. maj 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 2. maj 2014, hvorefter Virksomhed X v/XX skal tilbagebetale 44.000 kr. modtaget efter ansøgning på AUBs selvbetjening som præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX, Virksomhed X, har i klage af 28. maj 2014 og høringssvar af 24. juni 2014 anført, at hun finder AUBs afgørelse om tilbagebetaling urimelig, da der kun er tale om få dage, og at alle øvrige forhold i elevkontrakten er overholdt. Skole X  er ansvarlig for elevkontrakten, og et eventuelt tilbagesøgningskrav må derfor rettes mod skolen.

I forbindelse med partshøring er Dansk Erhverv indtrådt i sagen som partsrepræsentant for Virksomhed X v/XX. Dansk Erhverv anfører i brev af 21. december 2015, at XX ikke kan genkalde sig telefonisk samtale med AUB den 5. februar 2014. Endvidere anføres det, at XX ikke har oplyst skolen om, at præmie og bonus kan opnås, hvis datoen bliver ændret. Det er derimod skolen, der selv tager initiativ til at ændre datoen for indgåelse af uddannelsesaftalen til 6 dage senere. XX har derfor hverken været i ond tro, afgivet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger, hvorfor betingelserne for tilbagesøgning efter AUB-lovens § 23 a ikke er opfyldt. Dansk Erhverv anfører afslutningsvis, at XX ved en fejl har modtaget præmie og bonus to gange af 44.000 kr. Anden gang tilskuddet blev modtaget, blev det straks tilbagebetalt den 7. maj 2014.

I brev af 10. februar 2016 fastholder Dansk Erhverv de tidligere fremsatte bemærkninger og oplyser supplerende, at telefonnotater fra AUB bekræfter, at XX var i god tro på tidspunktet for uddannelsesaftalens indgåelse. Det kan endvidere ikke af telefonnotater fra AUB med sikkerhed udledes, at XX ikke var i god tro, da mailen til skolen blev skrevet. Under alle omstændigheder gøres det gældende, at AUB burde have tjekket telefonnotaterne i sagen og stillet relevante opklarende spørgsmål inden udbetaling af præmie og bonus til Virksomhed X v/XX.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 7. juli 2014 samt supplerende udtalelser af 17. juni 2015 og 29. januar 2016 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at uddannelsesaftalen med uddannelsesstart den 18. marts 2013 er underskrevet af XX for Virksomhed X v/XX og eleven XX den 12. december 2012.

Den 5. februar 2014 kontakter Virksomhed X v/XX AUB telefonisk, da de ikke kan få præmie og bonus for eleven via selvbetjeningen. AUB oplyser, at uddannelsesaftalen ikke giver ret til præmie og bonus, da der er mere end 3 måneder mellem underskrift- og startdatoen på uddannelsesaftalen. Virksomhed X v/XX bekræfter i den forbindelse, at uddannelsesaftalen er underskrevet den 12. december 2012. Det hedder i mail af 5. februar 2014 fra XX til Skole X, XX, at ”jeg har talt med AUB og kontrakten på Amanda [cpr udeladt] er underskrevet for tidligt og derfor ikke burde være registreret. Hvis du kan bekræfte fakta for AUB, at det er en fejl, kan jeg få bonus…”.

Den 6. februar 2014 modtager AUB elektronisk oplysning om, at skolen har ændret underskriftsdatoen til den 18. december 2012, hvilket udløser oprettelse af et præmieringsforløb i AUBs IT-system.

Den 14. februar 2014 søger Virksomhed X v/XX præmie og bonus for eleven XX via AUBs selvbetjening og får udetalt 44.000 kr.

Den 14. marts 2014 opdager AUB, at skolen har ændret indgåelsesdatoen i AUBs system fra den 12. til den 18. december 2012, og at Virksomhed X v/XX har søgt og fået udbetalt præmie og bonus. AUB kontakter herefter Skole X, som fremsender kopi af den originale uddannelsesaftale underskrevet den 12. december 2012 af Virksomhed X v/XX og eleven XX.

Den 18. marts 2014 taler AUB igen med Skole X, der ikke kan forklare, hvorfor underskriftsdatoen er blevet ændret fra den 12. december til den 18. december 2012.

Den 19. marts 2014 modtager AUB elektronisk oplysning om, at skolen har ændret underskriftsdatoen til den oprindelige dato den 12. december 2012, hvilket er i overensstemmelse med uddannelsesaftalen.

Den 31. marts 2014 sender AUB en opkrævning på 44.000 kr. til Virksomhed X v/XX, der efterfølgende spørger til årsagen for denne opkrævning. AUB oplyser, at virksomheden ikke har ret til præmie og bonus, og at AUB vil eftersende en afgørelse herom.

Den 10. april 2014 modtager AUB elektronisk oplysning om, at skolen for anden gang har ændret underskriftdatoen til den 18. december 2012.

Den 24. april 2014 konstaterer AUB, at skolen har ændret underskriftsdatoen til den 18. december 2014, og at præmie og bonus på i alt 44.000 kr. er blevet udbetalt endnu en gang. AUB kontakter derfor Skole X og får tilsendt ny kopi af uddannelsesaftalen, hvor der er sat en streg over den oprindelige dato og tilføjet datoen 18. december 2012 ud for underskrifterne.

Den 2. maj 2014 sender AUB afgørelse til Virksomhed X v/XX om tilbagebetaling af udbetalt præmie og bonus. Afgørelsen er truffet i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011, hvorefter det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at der foreligger en skriftlig uddannelsesaftale, der påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

I brev af 7. juli 2014 henviser AUB endvidere til, at det følger af AUB-lovens dagældende§ 16, at en uddannelsesaftale skal påbegyndes senest 3 måneder efter indgåelsen, for at den kan udløse præmie og bonus. Uddannelsesaftalen underskrevet den 12. december 2012 med uddannelsesstart den 18. marts 2013 berettiger derfor ikke til præmie og bonus.

I supplerende udtalelse af 17. juni 2015 og 29. januar 2016 anfører AUB, at Virksomhed X v/XX ved to telefonsamtaler den 5. februar 2014 blev informeret om, at uddannelsesaftalen underskrevet den 12. december 2012 ikke gav ret til udbetaling af præmie og bonus. AUB henviser herved til, at der af AUBs journalsystem fremgår, at der var to samtaler med virksomhede den 5. februar 2014. Om indholdet i telefonsamtalerne henviser AUB til journalførte telefonnotater. Dagen efter, den 6. februar 2014, blev datoen for indgåelse af uddannelsesaftalen ændret af skolen, og den 14. februar 2014 søger Virksomhed X v/XX om udbetaling af præmie og bonus for eleven via AUBs selvbetjeningsløsning. Virksomhed X v/XX burde på tidspunktet for ansøgningen om udbetaling af præmie og bonus være klar over, at der ikke var ret til denne udbetaling. Den udbetalte præmie og bonus skal derfor tilbagebetales, jf. AUB-lovens § 23 a.

AUB bekræfter samtidig, at den anden udbetaling af præmie og bonus den 24. april 2014 er tilbagebetalt den 8. maj 2014. Kravet om tilbagesøgning udgør herefter udbetalt præmie og bonus for i alt 44.000 kr.

Ankenævnets begrundelse

Efter §§ 16 og 17 i den dagældende AER-lov ydede AER, nu AUB, præmie og bonus til arbejdsgivere i forbindelse med uddannelsesaftaler. Efter den dagældende bestemmelse i § 16, stk. 1, skal uddannelsesaftaler påbegyndes senest 3 måneder efter, at aftalen er indgået, for at medføre ret til præmie.

Uddannelsesaftalen mellem Virksomhed X v/XX og eleven XX er underskrevet af begge parter den 12. december 2012. Uddannelsesaftalen er dermed indgået mere end 3 måneder inden uddannelsesstart den 18.marts 2013 og berettiger derfor ikke til præmie og bonus, jf. den dagældende AER-lovs § 16, stk. 1.

Krav om tilbagebetaling kan dog kun rejses, hvis betingelserne herfor i følgende bestemmelse i AUB-lovens § 23a er opfyldt:

”§ 23a. Har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales.”

Denne bestemmelse må forstås i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning, ”condictio indebiti”. For at tilbagebetaling kan kræves, skal de urigtige eller manglende oplysninger derfor kunne bebrejdes ansøgeren, ligesom der ikke må foreligge omstændigheder, som ud fra en samlet bedømmelse gør et krav om tilbagebetaling urimeligt.

Det lægges til grund, at Virksomhed X v/XX i forbindelse med de to telefonsamtaler med AUB den 5. februar 2014 burde være blevet klar over, at uddannelsesaftalen med eleven XX ikke gav ret til præmie og bonus, da aftalen var indgået mere end 3 måneder inden uddannelsesstart, og at hun derfor også, da hun ved ansøgning den 14. februar 2014 på AUBs selvbetjening fik udbetalt de 44.000 kr. efter mellemkommende indberetning af en forkert kontraktindgåelsesdato, burde have været klar over, at hun ingen ret havde til beløbet.

På denne baggrund tiltræder Ankenævnet, at AUB er berettiget til at kræve de 44.000 kr. tilbagebetalt.

Ankenævnet stadfæster derfor AUBs afgørelse af 2. maj 2014.