Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-14 / 22-02-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X v/XX, over afgørelse af 11. december 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 11. december 2012, således at Virksomhed X v/XX skal tilbagebetale uberettiget modtaget præmie, bonus og lønrefusion vedrørende eleven XX med i alt 79.514 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X v/XX har i breve af 18. december 2012 og 29. januar 2013 klaget over, at AUB har krævet de udbetalte ydelser i form af præmie, bonus og lønrefusion vedrørende uddannelsesaftalen mellem Virksomhed X v/XX som arbejdsgiver og XX som elev tilbagebetalt. Virksomhed X v/XX henviser til, at uddannelsesaftalen, der tydeligt er underskrevet af XX som både arbejdsgiver og elev, er godkendt af Skole X. Derudover har XX ved to telefoniske henvendelser i forbindelse med fejl i den elektroniske ansøgning om ydelser præsenteret sig som XX uden at AUB har reageret herpå.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 27. juni 2013 til Ankenævnet fastholdt sin afgørelse om tilbagesøgning af i alt 79.514 kr.

Uddannelsesaftalen mellem Virksomhed X v/XX som arbejdsgiver og XX som elev blev påbegyndt den 6. maj 2010. Den 6. juli 2010 udbetalte AUB den l. præmierate på 6.000 kr. Herefter blev 2. og 3. præmierate på hver 6.000 kr. udbetalt den 10. august 2010.

Den 15. september 2010 blev 1. bonusrate på 16.000 kr. udbetalt, og den 15. december 2010 blev 2. bonusrate på 16.000 kr. udbetalt. Samtidig blev der i perioden 16. november 2010 til 23. maj 2011 udbetalt lønrefusion med i alt 29.514 kr.

I oktober måned 2012 konstaterede AUB, at XX var registreret som indehaver af praktikvirksomheden Virksomhed X v/XX og samtidig var elev i virksomheden. På den baggrund skrev AUB den 11. december 2012 til Virksomhed X v/XX og krævede tilbagebetaling af de beløb, som var udbetalt i form af præmie, bonus og lønrefusion.

Tilbagesøgningen skete efter AUB-lovens § 23 a, idet Virksomhed X v/XX som arbejdsgiver ikke over for AUB har oplyst, at der som grundlag for udbetaling af præmie, bonus og lønrefusion forelå en uddannelsesaftale med XX, som samtidig er indehaver af virksomheden. AUB finder herved, at Virksomhed X v/XX ikke har oplyst AUB om forhold, der har betydning for udbetaling af ydelser, hvorfor tilbagebetaling sker på objektivt grundlag.

Ankenævnets begrundelse

Grundlaget for udbetaling af præmie, bonus, lønrefusion og befordringsgodtgørelse efter AUB-loven er en uddannelsesaftale mellem en elev og en arbejdsgiver, jf. bl.a. lovens § 4 om lønrefusion. For at sådan en aftale kan foreligge, skal der foreligge en aftale mellem to parter, en elev og en arbejdsgiver, og det må tillige anses for forudsat, at eleven har et tjenesteforhold til arbejdsgiveren, dvs. er undergivet dennes instruktion.

I den foreliggende sag har XX som ejer af virksomheden Virksomhed X v/XX indgået en uddannelsesaftale med sig selv som elev. Den nævnte "uddannelsesaftale" er således ikke indgået mellem to parter, og allerede af denne grund forligger der ikke en uddannelsesaftale, som kan danne grundlag for udbetaling af ydelser efter AUB-loven.

Ved afgørelse af, om der herefter kan kræves tilbagebetaling efter AUB-lovens § 23 a, lægger Ankenævnet vægt på, at virksomheden Virksomhed X v/XX har ansøgt om udbetaling af præmie, bonus og lønrefusion uden tydeligt at gøre opmærksom på, at eleven XX var ejer af virksomheden. AUB har ikke ud fra den elektroniske udbetalingsansøgning umiddelbart kunnet konstatere, at der var den nævnte identitet mellem ejer og elev, og en virksomhedsejer bør ikke uden videre gå ud fra, at en virksomhedsejer kan få støtte til at ansætte sig selv som elev.

På denne baggrund finder Ankenævnet, at AUB med rette har truffet afgørelse den 11. december 2012 om tilbagesøgning.

Det, som Virksomhed X v/XX har anført, herunder at uddannelsesaftalen var godkendt af Skole X, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse af 11. december 2012.