Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-90 / 16-02-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X pva. XX over afgørelse af 16. september 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Virksomhed X klage på vegne af XX over ATPs afgø­relse af 16. september 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, 2013 og 2014, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 13. juli 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2013, juni 2014 og februar 2015 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for henholdsvis 2012, 2013 og 2014.

Virksomhed X har i klagen til Ankenævnet anført, at XX var i god tro om sin ret til skattenedslag, idet det var oplyst i skattemappen, at beskæftigelsesgraden for 2012 og 2013 ikke var oplyst af ATP, at den manglende indbetaling af ATP skyldes et nyt lønsystem, at XX har været fuldtidsansat, og at arbejdsgiver vil rette fejlen, så ATP afregnes korrekt. Virksomhed X har vedlagt orientering om seniornedslag samt diverse lønsedler.

ATP har i en ud­talelse af 20. november 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oply­ser, at brevet dateret juni 2013 er sendt til XX’s folkeregisteradresse Det er ikke be­stridt, at han har modtaget brevet. Brevene dateret juni 2014 og februar 2015 er sendt til XX’s e-boks, da han har anmodet om denne forsendelsesform.

Det fremgår videre af udtalelsen, at revisor den 7. august 2015 ved telefonisk henvendelse til ATP har oplyst, at XX har været fuldtidsbeskæftiget i årene 2011-14, og at revisor den 17. august 2015 klager over indsigelsesfristen for 2012, 2013 og 2014

ATP har i udtalelsen redegjort for procedurerne for ATPs orientering af seniorer om den opgjorte beskæftigelsesgrad og har i forhold til den senest udsendte opgørelse oplyst, at ATP efter § 5, stk. 3, skal udsende en opgørelse til de omfattede seniorer det år, hvor de fylder 64 år, der viser dels be­skæftigelsesgraden for det seneste år, dels den samlede beskæftigelsesgrad for hele perioden. Det er ATPs opfattelse, at indsigelsesmuligheden over denne opgørelse er begrænset til det seneste år samt beregningen (sammentællingen) af den samlede beskæftigelsesgrad. Denne opgørelse er sendt til Frederik Rahbek i februar 2015.

Virksomhed X er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelserne af beskæfti­gelsesgraderne i hhv. juni 2013, juni 2014 og februar 2015.  Indsigelse mod opgørelsen af hans be­skæftigelsesgrad i indkomstårene 2012, 2013 og 2014 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den 13. juli 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. De forhold, at arbejdsgiver har indberettet forkert og vil rette op på dette, og at SKAT i et brev af 7. maj 2014 har oplyst, at beskæftigelsesgraden endnu ikke er oplyst, giver ikke grundlag for et andet resultat.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012, 2013 og 2014.