Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-79 / 27-06-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 9. september 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Virksomhed X’s klage over ATPs afgø­relse af 9. september 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer. Klagen er indgivet på vegne af XX.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 16. juni 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 9. september 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2013 måtte anses for at være kommet frem i juni 2014.

Ved klage af 25. september 2015 har Virksomhed X anført, at manglende indsigelse inden for tre måneder ikke kan have den konsekvens, at XX mister retten til skattenedslag, når det er dokumenteret, at hun opfylder beskæftigelseskravet, og når fejlen omkring den forkerte beskæftigelsesgrad er sket hos ATP. Virksomhed X henviser desuden til Skatterådets afgørelse XXXX, der netop tager stilling til dette spørgsmål, og giver skatteyder medhold i, at det forhold, at man ikke får reageret inden for tre måneders fristen, ikke må have den konsekvens, at retten til skattenedslag fortabes, når de øvrige betingelser i øvrigt er opfyldt.

Virksomhed X anfører desuden i klagen, at det ikke fremgår af brevet med den opgjorte beskæftigelsesgrad, at retten til et skattenedslag fortabes, såfremt man ikke reagerer inden for tre måneders fristen. Det anføres desuden, at XX pr. 1. januar 2013 skiftede arbejdsgiver som følge af en virksomhedsoverdragelse af arbejdspladsen, og at der herved blev skiftet lønsystem, hvilket medførte forkert indberetning af ATP-bidrag i perioden januar-juli 2013. Dette blev dog korrigeret ved en ekstraordinær indbetaling i august 2013. Endelig henviser Virksomhed X til, at ATP har erkendt, at den forkerte opgørelse af beskæftigelsesgraden skyldes fejl hos ATP. Virksomhed X finder således samlet, at ATP bør genoptage sagen.

ATP har i en ud­talelse af 5. november 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet der først den 16. juni 2015 blev gjort indsigelse mod XX beskæftigelsesgrad for 2013.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret hverken forsinkelser eller ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

I forhold til henvisningen til Skatterådets afgørelse XXXX bemærker ATP, at sagen vedrører Skatteankenævnets kompetence, og at afgørelsen ikke kan tages som udtryk for, at indsigelsesfristen ikke gælder, såfremt der er tale om indberetningsfejl fra arbejdsgiver.

Virksomhed X er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har med brev af 19. november 2015 fremsendt bemærkninger til denne. Virksomhed X fastholder, at det burde have fremgået med større tydelighed af den fremsendte opgørelse af beskæftigelsesgraden, hvilke konsekvenser det kunne have ikke at reagere på opgørelsen. Virksomhed X fastholder desuden, at fejlen alene er begået af ATP, hvorfor beregningen af beskæftigelsesgraden for 2013 bør omgøres.

Virksomhed X har desuden med mail af den 9. juni 2016 fastholdt, at der har været 100 % beskæftigelse i 2013, og at fejlen alene ligger hos ATP.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først fremsat den 16. juni 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelsen for 2013 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Nævnet bemærker herved, at der ikke ses at være begået fejl af ATP, der kan begrunde, at der bortses fra indsigelsesfristen. Nævnet kan desuden tilslutte sig det af ATP anførte om Skatterådets afgørelse XXXX

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.