Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-75 / 04-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 7. september 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 7. september 2015, hvorefter Virksomhed X’s ansøgning om udbetaling af 2. og 3. bonusrate for eleven XX er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage af 7. september 2015 anført, at man ikke var klar over, at man skulle søge om udbetaling af bonus løbende, men troede, at udbetaling ville ske automatisk. Virksomhed X beder derfor om dispensation fra pligten til at søge om bonus inden for lovens frist.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 14. oktober 2015 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie for eleven XX og har oplyst, at Virksomhed X den 12. august 2013 indgik ud- dannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 12. august 2013.

Den 13. december 2013 udbetaltes tre præmierater efter ansøgning via AUBs selvbetjening, og 1. bonusrate er blevet udbetalt den 13. februar 2014.

2.-3. bonusrate blev frigivet henholdsvis den 10. maj 2014 og den 8. august 2014 og blev forældet henholdsvis den 10. maj 2015 og den 8. august 2015.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede Virksomhed X første gang den 4. september 2015 AUB vedrørende udbetaling af bonus for eleven, og AUB oplyste den 7. september 2015, at 2. og 3. bonusrate var forældet og ikke kunne udbetales. 4. bonusrate blev udbetalt den 8. september 2015.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 12. august 2013. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X opnåede ret til 2. og 3. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at Virksomhed X først den 4. september 2015 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 2. og 3. bonusrate for eleven XX, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 7. september 2015.