Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-87 / 03-07-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 7. oktober 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 7. oktober 2015, hvorefter Virksomhed X krav på udbetaling af 1. - 3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage modtaget i Ankenævnet den 12. oktober 2015 anført, at man på grund af en fejl ikke har fået ansøgt om udbetaling af 1.-3. bonusrate inden for fristen.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 15. november 2015, som først er modtaget i Ankenævnet den 4. april 2016, fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie for eleven XX og har oplyst, at Virksomhed X den 4. juli 2013 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 29. juli 2013.

Den 6. december 2013 udbetaltes 1.-3. præmierate og den 6. september 2015 udbetaltes 4. bonusrate efter ansøgning via AUBs selvbetjening.

1.- 3. bonusrate blev frigivet hhv. den 26. januar 2014, den 26. april 2014 og den 25. juli 2014 og blev forældet hhv. den 26. januar 2015, den 26. april 2015 og den 25. juli 2015.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede Virksomhed X første gang den 5. oktober 2015 AUB vedrørende udbetaling af 1.- 3. bonusrate for eleven, og AUB oplyste den 7. oktober 2015, at bonusraterne var forældet og ikke kunne udbetales.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 15 c, stk. 4. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 4. juli 2013. Det følger af AUB-loven, at det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 15 c om udbetaling af præmie og bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X opnåede ret til 1.-3. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at Virksomhed X den 5. oktober 2015 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 1.-3. bonusrate for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på deres hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 7. oktober 2015.