Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-31 / 07-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X, over afgørelse af 7. januar 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 7. januar 2013, således at Virksomhed X skal tilbagebe-tale uberettiget modtaget lønrefusion og befordringstilskud vedrørende eleven XX med i alt 76.723,40 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX, Virksomhed X, har den 14. januar 2013 klaget over, at AUB har krævet udbetalte ydelser på i alt 76.723,40 kr. tilbagebetalt. Virksomhed X er meget uforstående over for tilbagebetalingskravet, da virksomheden ved kontakt med både ATP og Jobcenter X fik oplyst, at XX godt kunne være elev i egen virksomhed. Desuden fremsættes tilbagebetalingskravet efter en dom afgjort i 2012 på et tidspunkt, hvor XX har afsluttet sin uddannelse. Det har således ikke på tidspunktet for udbetaling af ydelser fra AUB været muligt for Virksomhed X at vide, at der ikke kunne indgås uddannelsesaftale med ejeren XX som elev.

I forbindelse med partshøring over AUBs udtalelse af 23. april 2013 Virksomhed X den 10. maj 2013 oplyst, at det fremgår af uddannelsesaftalens punkt 1, som blev indsendt til AUB sammen med ansøgning om godkendelse som voksenelev, at eleven har samme adresse og E-mail som virksomheden. Desuden er uddannelsesaftalens punkt 12 underskrevet af XX både for virksomheden og eleven.

Virksomhed X har ikke haft yderligere bemærkninger til partshøring fra Ankenævnet af 2. januar 2016 over supplerende udtalelse fra AUB af 19. februar 2015.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 23. april 2013 til Ankenævnet fastholdt sin afgørelse af 7. januar 2013 om tilbagesøgning og oplyst, at beløbet udgør i alt 78.603,60 kr.

Uddannelsesaftalen mellem Virksomhed X som arbejdsgiver og XX som elev blev indgået den 1. september 2010 med startdato den 1. oktober 2010. Den 29. oktober 2010 ansøger Virksomhed X om at eleven godkendes som voksenelev. AUB godkender ansøgningen. Ansøgningen er vedlagt kopi af uddannelsesaftalen. Intetsteds i uddannelsesaftalen fremgår det, at eleven er direktør i Virksomhed X.

I perioden 9. november 2010 til 28. februar 2012 blev der udbetalt lønrefusion på i alt 72.894 kr. og befordringstilskud på 5.709,60 kr.

I oktober måned 2012 konstaterede AUB, at XX var registreret som ejer af praktikvirksomheden Virksomhed X og samtidig var elev i virksomhe­den. På den baggrund skrev AUB den 7. januar 2013 til Virksomhed X og kræ­ve­de tilbagebetaling af de beløb, som var udbetalt i form af lønrefusion og befordringstilskud.

AUB kan ikke genkende oplysningerne fra Virksomhed X om, at AUB skulle have oplyst, at man godt kunne indgå en uddannelsesaftale som elev i egen virksomhed. Efter fast praksis har AUB siden en afgørelse i 2005 vejledt om, at det ikke er muligt at indgå uddannelsesaftale mellem en virksomhed og virksomhedens ejer som elev.

Tilbagesøgningen i afgørelsen af 7. januar 2013 skete efter AUB-lovens § 23 a.

I supplerende udtalelse af 19. februar 2015 begrunder AUB tilbagesøgningen efter AUB-lovens § 23 a med, at Virksomhed X som arbejdsgiver ikke over for AUB har oplyst, at der som grundlag for udbetaling af ydelser forelå en uddannelsesaftale med XX, som samtidig er indehaver af virksomheden. AUB finder herved, at Virksomhed X ikke har oplyst AUB om forhold, der har betydning for udbetaling af ydelser.

Ankenævnets begrundelse

Grundlaget for udbetaling af præmie, bonus, lønrefusion og befordringsgodtgørelse efter AUB-loven er en uddannelsesaftale mellem en elev og en arbejdsgiver, jf. bl.a. lovens § 4 om lønrefusion.

For at sådan en aftale kan foreligge, skal der foreligge en aftale mellem to parter, en elev og en arbejdsgiver, og det må tillige anses for forudsat, at eleven har et tjenesteforhold til arbejdsgiveren, dvs. er undergivet dennes instruktion.

I den foreliggende sag har XX, som er ejer af og direktør i virksomheden Virksomhed X, med selskabet indgået en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale mellem et selskab og en elev, der ejer selskabet og er direktør i dette, kan imidlertid ikke anses for at etablere et reelt tjenesteforhold, hvilket må anses for en betingelse for udbetaling af ydelser efter AUB-loven.

Ved afgørelse af, om der herefter kan kræves tilbagebetaling efter AUB-lovens § 23 a, lægger Ankenævnet vægt på, at virksomheden Virksomhed X har modtaget udbetaling af lønrefusion og ansøgt om befordringsgodtgørelse uden tydeligt at gøre opmærksom på, at eleven XX var ejer af og direktør i virksomheden. Ydermere har AUB ikke umiddelbart kunnet konstatere, at der var den nævnte identitet mellem ejer og elev, idet den af AUB godkendte voksenansøgningsblanket er underskrevet af XX for Virksomhed X. Herudover bør en virksomhedsejer- og leder ikke uden videre gå ud fra, at en virksomhedsejer og -leder kan få støtte til, at virksomheden - et selskab - ansætter den pågældende som elev, da der ikke herved kan anses etableret et reelt tjenesteforhold.

På denne baggrund finder Ankenævnet, at AUB med rette har truffet afgørelse den 7. januar 2013 om tilbagesøgning.

Det af Virksomhed X anførte om, at virksomheden har været i den tro, at man godt kunne indgå uddannelsesaftale med sig selv som elev, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse af 7. januar 2013, hvorefter Virksomhed X skal tilbagebetale i alt 76.723,40 kr.

Ankenævnets sekretariat beklager den lange sagsbehandlingstid af klagen.