Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-142 / 05-01-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 27. oktober 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 27. oktober 2014, hvorefter Virksomhed X’s krav på udbetaling af 1.-3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage af 28. oktober 2014 anført, at man ikke var klar over at man skulle     søge om udbetaling af bonus og præmie løbende, men troede, at man skulle ansøge inden 1 år fra uddannelsesaftalens påbegyndelse, og så ville udbetalingerne ske automatisk.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 26. november 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie for eleven XX og har oplyst, at Virksomhed X den 11. juli 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 6. august 2012.

Den 11. januar 2013 udbetaltes tre præmierater efter ansøgning via AUBs selvbetjening, og 4. bo- nusrate er blevet udbetalt den 24. oktober 2014.

1.-3. bonusrate blev frigivet henholdsvis den 3. februar 2013, 4. maj 2013 og 2. august 2013 og blev forældet henholdsvis den 3. februar 2014, 4. maj 2014 og 2. august 2014.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede Virksomhed X første gang den 27. oktober 2014 telefonisk AUB vedrørende udbetaling af bonus for eleven, og AUB oplyste, at 1.-3. bonusrate var forældet og ikke kunne udbetales.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 11. juli 2012. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X opnåede ret til 1.- 3. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at Virksomhed X den 27. oktober 2014 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling 1.- 3. bonusrate for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 27. oktober 2014.