Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-71 / 17-05-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 27. august 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 27. august 2015, hvorefter Virksomhed X’s krav på udbetaling af 3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sø- rensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage af 27. august 2015 anført, at man bevidst ventede med at søge bonus udbetalt, til eleven var færdiguddannet, og at man ikke var bekendt med forældelsesfristen.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 17. december 2015 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus for eleven XX. Uddannelsesaftalen mellem Virksomhed X og eleven XX blev indgået den 15. juni 2013. Aftalen påbegyndtes den 1. august 2013 og blev afsluttet den 31. juli 2015.

Den 7. august 2013 sendte AUB et velkomstbrev til selskabet med information om muligheden for at søge præmie og bonus samt om ansøgningsfristen på 1 år.

Præmierate 1-3 samt bonusrate 1, 2 og 4 er udbetalt efter ansøgning fra Virksomhed X.

Den 3. bonusrate blev frigivet den 28. juli 2014 og blev forældet den 28. juli 2015. Virksomhed X først AUB den 26. august 2015 efter forgæves at have ansøgt om udbetaling af 3. bonusrate via AUBs selvbetjeningsløsning.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 15. juni 2013. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X opnåede ret til 3. bonus- rate, og finder at kunne lægge til grund, at Virksomhed X først den 26. august 2015 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 3. bonusrate for eleven XX, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse af 27. august 2015.