Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-80 / 04-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 22. september 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 22. september 2015, hvorefter Virksomhed X har søgt om udbetaling af 2. og 3. bonusrate for eleven XX for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage af 26. september 2015 anført, at man havde glemt, at man selv skulle søge om udbetaling af bonus, og at man ikke har modtaget en påmindelse om, at beløbet var klar til udbetaling.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 14. oktober 2015 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie for eleven XX og har oplyst, at Virksomhed X den 16. maj 2013 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 1. august 2013.

Den 12. november 2013 udbetaltes tre præmierater efter ansøgning via AUBs selvbetjening, og 1. bonusrate blev udbetalt den 8. april 2014.

2.-3. bonusrate blev frigivet henholdsvis den 29. april 2014 og den 28. juli 2014 og blev forældet henholdsvis den 29. april 2015 og den 28. juli 2015.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede Virksomhed X første gang den 4. august 2015 telefonisk AUB vedrørende udbetaling af bonus for eleven, og AUB oplyste, at 2. og 3. bonusrate var forældet og ikke kunne udbetales. 4. bonusrate blev udbetalt den 8. august 2015.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside. AUB sender ikke påmindelsesbreve e.l. ud til arbejdsgiverne, da arbejdsgiver forventes selv at holde sig løbende orienteret om muligheden for at søge om præmie og bonus.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 16. maj 2013. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov

om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X opnåede ret til 2. og 3. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at Virksomhed X den 4. august 2015 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 2. og 3. bonusrate for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på deres hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor. Ankenævnet finder således, at AUB i fornødent omfang har vejledt arbejdsgiverne om reglerne for at søge om præmie og bonus.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 22. september 2015.