Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-45 / 05-08-2016

Afgørelse vedrørende klage fra virksomhed X over afgørelse af 2. april 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget virksomhed X’s klage af 11. maj 2016 over ATPs afgø­relse af 2. april 2016 vedrørende skattenedslag for seniorer. Klagen er indgivet på vegne af XX.

ATP afgjorde ved omhandlede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013, da indsigelsen var fremsat for sent. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2014 havde modtaget medde­lelsen om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

Af afgørelsen fremgår, at spørgsmålet om overskridelse af fristen på 3 måneder inden 4 uger fra modtagelsen kan indbringes for Ankenævnet for ATP m.m., Ved Stranden 8, 1061 København K.

Ankenævnet har først modtaget PWCs klage over afgørelsen af 2. april 2016 ved brev af 11. maj 2016, som er modtaget af Ankenævnet den 17. maj 2016.

ATP har på foranledning af virksomhed X’s klage oplyst, at Skattenedslag for Seniorer på baggrund af en telefonisk anmodning fra virksomhed X den 13. april 2016 har sendt XX en kopi af brevet vedrørende beskæftigelsesgraden for 2013. ATP har ikke fundet, at der med denne anmodning var tale om en klage over afgørelsen af 2. april 2016, og har derudover ikke modtaget henvendelser fra hverken virksomhed X eller XX om nævnte afgørelse.

På baggrund af det oplyste er det Ankenævnets vurdering, at der med den telefoniske henvendelse fra virksomhed X til ATP den 13. april 2016 ikke er tale om en klage.

Ankenævnet lægger herefter til grund, at der først er klaget over ATPs afgørelse af 2. april 2016 ved virksomhed X’s brev af 11. maj 2016, som er modtaget af Ankenævnet den 17. maj 2016.

Da klagefristen således er overskredet, afviser Ankenævnet at behandle klagen over afgørelsen af 2. april 2016.