Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-12 / 14-12-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 12. januar 2016 fra Samlet Betaling

Ankenævnet stadfæster Samlet Betalings afgørelse af 12. januar 2016, hvorefter Virksomhed X skal betale bidrag til Samlet Betaling efter reglerne om betaling af finansieringsbidrag.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har ved brev dateret1. januar 2016, modtaget af Samlet Betaling den 4. februar 2016, klaget over, at Samlet Betaling har opkrævet for meget bidrag for perioden 1. – 2. kvartal 2015. Desuden er klager blevet opmærksom på, at der ved en fejl er afregnet for meget ATP-bidrag for en medarbejder i virksomheden, som man anmoder om at få efterreguleret.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

Samlet Betaling har i udtalelse af 18. marts 2016 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at man den 17. juni 2015 sendte en opkrævning vedrørende bidrag for 1. kvartal 2015 til Virksomhed X. Af opkrævningen fremgår de beløb, som de enkelte bidrag for 1. kvartal er beregnet til. Disse beløb udgør tilsammen 10.047,33 kr.

Den 17. september 2015 sendte Samlet Betaling en opkrævning vedrørende bidrag for 2. kvartal 2015 til Virksomhed X. Af opkrævningen fremgår de beløb, som de enkelte bidrag for 2. kvartal er beregnet til. Disse beløb udgør tilsammen 16.395,35 kr. Af opkrævningen fremgår det desuden, at der er et skyldigt beløb for tidligere perioder på i alt 10.047,33 kr., da bidrag for 1. kvartal 2015 endnu ikke var modtaget.

Virksomhed X sendte den 20. december 2015 et brev til Samlet Betaling. Af brevet frem- går det, at Virksomhed X mener, at Samlet Betalings beregning af bidragene er forkerte, og der anmodes om tilbagebetaling af et beløb på 11.793,78 kr., som virksomheden har opgjort som forskellen imellem virksomhedens beregning og Samlet Betalings beregning.

Samlet Betaling sender den 12. januar 2016 en afgørelse til Virksomhed X om, at man har gennemgået beregningen af bidragene for 1. og 2. kvartal 2015 og fastholder opkrævningen af disse.

Den 4. februar 2016 modtager Samlet Betaling et brev (dateret den 1.1. 2016) fra Virksomhed X. Virksomhed X oplyser i brevet, at de mener, at de er ”fuldt berettiget til at modtage for meget betalt retur, jævnfør vort brev af 20. december 2015”. Samlet Betaling betragter dette som en klage over afgørelsen og oversender den 10. februar 2016 dette brev til Ankenævnet som rette myndighed.

I udtalelsen af 18. marts 2016, som er tilgået klager, oplyser Samlet Betaling, at man i afgørelsen af 12. januar 2016 har redegjort for principperne for den beregningsmetode, der gælder i forhold til bidrag, der indgår i opkrævningen til Samlet Betaling, med henvisning til den beregningsmåde der fremgår af lovgivningen om de bidrag, der indgår i den samlede opkrævning.

Bidragene til Samlet Betaling er beregnet på baggrund af de ATP-bidrag, som virksomheden har betalt i en forudgående 3 måneders periode (kaldet beregningsperioden). ATP-bidragene i beregningsperioden er herefter omregnet til antal fuldtidsansatte i virksomheden. Denne omregning sker ved, at det samlede betalte ATP-bidrag i beregningsperioden divideres med størrelsen af et fuldt ATP-bidrag.

Med denne omregning tages der højde for deltidsbeskæftigelse, når bidrag beregnes til Samlet Betaling. Samlet Betaling opkræver således først et fuldtidsbidrag til, når virksomheden har indbetalt et fuldt ATP-bidrag. Der er således tale om en teknisk omregning af antallet af fuldtidsansatte, hvor der ikke beregnes bidrag pr. hver enkelt faktisk ansatte.

Samlet Betaling beregner og opkræver bidrag, når virksomheden har betalt ATP-bidragene – ikke på indberetningstidspunktet. Bidragene beregnes på grundlag af alle de betalte ATP-bidrag i beregningsperioden – ikke kun af betalte ATP-bidrag vedrørende beskæftigelse i det forudgående kvartal.

Bidrag til bidrag til AES, bidrag til AUB, finansieringsbidrag og bidrag til Barsel.dk indgår i fællesopkrævningen, jf. § 1, nr. 1 – 4, i fællesopkrævningsbekendtgørelsen. Af § 2, stk. 2, i fællesopkrævningsbekendtgørelsen fremgår det, at bidragene, der indgår i fællesopkrævningen, indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension på følgende tidspunkter:

Kvartal:                    Forfaldsdato:                         Sidste rettidige betalingsdag:

1. kvartal                 1. juli                                     14. juli

2. kvartal                 1. oktober                              14. oktober

3. kvartal                 1. januar                                20. januar 

4. kvartal                 1. april                                   14. april 

En specifikation af beregningen af enkelte opkrævede bidrag til Samlet Betaling er tilgængelig for arbejdsgiver via selvbetjeningsmodulet på www.virk.dk.

For så vidt angår Virksomhed X’s oplysning om for meget indbetalt ATP-bidrag har Samlet Betaling oplyst, at dette spørgsmål er videregivet til behandling hos ATP Livslang Pension, som vil svare virksomheden direkte. Klager har ikke ymtet sig i anledning af denne redegørelse.

Ankenævnets begrundelse

Sagen omhandler beregning og opkrævning af bidrag til Samlet Betaling, som følger reglerne i bekendtgørelse nr. 6 af 8. januar 2015 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag m.v. (fællesopkrævningsbekendtgørelsen). Denne bekendtgørelse har virkning for bidragsperioder efter 11. januar 2015. For så vidt angår bidragsperioder for perioden 1.-11. januar 2015 følger disse af bekendtgørelse nr. 1506 af 16. december 2014.

Det er ubestridt, at Virksomhed X skal betale bidrag til Samlet Betaling efter reglerne i fællesopkrævningsbekendtgørelsen, opgjort som fastsat i regelsættet for de enkelte bidrag til henholdsvis AES (bekendtgørelse nr. 990 af 9. oktober 2009 om beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring), AUB (bekendtgørelse nr. 1257 af 1. november 2013 om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), Finansieringsbidrag (bekendtgørelse nr. 1417 af 16. december 2014 om beregning af finansieringsbidrag) og barsel.dk (bekendtgørelse nr. 1014 af 23. september 2014 om barselsudligning på det private arbejdsmarked).

Ankenævnet tiltræder det, som Samlet Betaling i udtalelse af 18.marts 2016 har anført om, hvorledes de enkelte bidrag skal beregnes, herunder den opgørelse Samlet Betaling af lavet vedrørende bidrag for 1. og 2. kvartal 2015.

Ankenævnet har noteret sig, at spørgsmålet om evt. for meget indbetalt ATP-bidrag for en af de ansatte i virksomheden, vil blive behandlet særskilt af ATP Livslang Pension, som vil træffe afgørelse herom i 1. instans.

Ankenævnet stadfæster herefter Samlet Betalings afgørelse af 12. januar 2016.