Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-101 / 04-07-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 1. december 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 1. december 2015, hvorefter Virksomhed X krav på udbetaling af 4. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage modtaget den 3. december 2015 anført, at man har glemt at søge om 4. og sidste bonusrate. Virksomhed X anmoder om Ankenævnets velvilje til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 11. april 2016 fastholdt sit afslag på udbetaling af 4. bonusrate for eleven XX. AUB oplyser, at Virksomhed X den 6. september 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 10. september 2012.

Den 21. december 2012 udbetaltes 1.-3. præmierate efter ansøgning via AUBs selvbetjening. Den 31. maj 2013 udbetales 1. bonusrate og den 13. januar 2014 udbetales 2. og 3. bonusrate.

4. bonusrate blev frigivet den 31. august 2014 og blev forældet den 31. august 2015.

Virksomhed X kontaktede først AUB telefonisk den 1. december 2015 vedrørende udbetaling af 4. bonusrate for eleven. AUB oplyste mundtligt, at 4. bonusrate var forældet og ikke kunne udbetales. AUB oplyste samtidig, at Virksomhed X kunne klage over denne mundtlige afgørelse.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 6. december 2012. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X opnåede ret til 4. bonusrate, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 1. december 2015.