Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2015-85 / 17-05-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Udvalg X for Skole X over afgørelse af 17. september 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB's afgørelser af 17. september 2015, hvorefter Udvalg X for Skole X har fået afslag på en ansøgning om tilskud i medfør af AUB-lovens § 12 b.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korzak, Steen Milntzberg, Henrik Rothe og Poul Sø­rensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Skole X har på vegne af det Udvalg X for Skole X i klage af 2. oktober 2015 oplyst, at ansøgningen var vedlagt følgebrev af  26. august 2015 fra XX-fagenes uddannelsessekretariat med følgende tekst:

"Vedlagt videreformidles ansøgning om tilskud til:

-   Det lokale udvalg for XX, i XX.

-   Det lokale udvalg for XX i XX.

Aktiviteterne kan begge anbefales, jf. påtegning fra Det faglige Udvalg for XX-uddannelsen.’’

Af e-mail dateret den 30. september 2015, som var vedlagt brev af 2. oktober 2015 fra XX-skolen til Ankenævnet, fremgår, at det faglige udvalg ikke har et stempel, men dette var ikke påført ansøgningen eller anført i følgebrevet af 26. august 2015. Det fremgår af vedlagte kopi af ansøgningen, at det faglige udvalg har underskrevet påtegningen med navnet XX, og desuden var der sat et stempel med XX’s underskrift.

AUB's udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 21. oktober 2015 fastholdt sin afgørelse vedrørende tilskud og nærmere begrundet dette.

Det fremgår af redegørelsen, at AUB den 1. september 2015 modtog ansøgningen om tilskud i med­ før af AUB-lovens § 12 b. Ansøgningen var indsendt sammen med en anden ansøgning fra et andet lokalt uddannelsesudvalg. Den I 7. september 20 I 5 afslog AUB ansøgningen, idet formalia ikke var overholdt.

Reglerne om tilskudsordningen findes i AUB-lovens § 12 b. AUBs bestyrelse har med  hjemmel  i§ 12 b, stk. 2, udstedt bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion til  faglige  udvalg og  lokale  uddannelsesudvalg. Ifølge § 4, stk.  2, i bekendtgørelsen skal ansøgning ske ved anvendelse af AUBs blanket. Der er i blanketten et felt til

"Påtegning fra det faglige udvalg", hvori der nederst skal udfyldes med navn, dato, underskrift og stempel.

I en orienteringsskrivelse fra marts 2015 oplyste AUB, at ansøgninger, der mangler underskrifter fra det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg, eller stempel fra det faglige udvalg, vil blive afslået uden realitetsbehandling.

Videre fremgår det af vejledningen til ansøgningsblanketten, at det faglige udvalgs stempel SKAL påføres ved underskriften.

Endelig følger det af§ 3, stk. 1, i bekendtgørelsen, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvis afslag på tilskud. Der er ikke regler for AUBs vurdering og prioritering, men AUBs ad­ministration tilrettelægger retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2015 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AUB-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådig­ hed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2015 og 7,5 mio. kr. til rådighed i anden runde med ansøgningsfrist den 1. september 2015.

AUB modtog ansøgninger for 20 mio. kr. til anden runde med ansøgningsfrist 1. september 2015, hvilken denne sag er omfattet af. AUB valgte derfor i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at prioritere de indkomne ansøgninger. Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger, hvor ansøgeren ikke er omfattet af målgruppen, og ansøgninger, der ikke er underskrevet, som mangler påtegning af det faglige ud­ valg, eller som er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. Disse sager gives der afslag på uden realitetsbehandling.

Ved behandlingen af ansøgningen konstaterede AUB, at ansøgningen ikke var korrekt påstemplet ved modtagelsen i AUB. AUB vurderede derfor, at ansøgningen ikke levede op til de formelle krav, og gav herefter afslag uden at realitetsbehandle ansøgningen. AUB har derfor ikke vurderet, om

aktiviteterne lå inden for det område, der i øvrigt ville kunne ydes tilskud til i medfør af AUB­ lovens § 12 b.

AUB har videre oplyst, at de i klagen anførte oplysninger omkring samlet fremsendelse ikke kan føre til en ændret vurdering, idet der er lagt vægt på, at ansøgningen ikke var korrekt påstemplet ved modtagelser i AUB. AUB behandler ansøgningerne enkeltvis, og AUB kan derfor ikke sammenhol­ de ansøgningen fra klager med andre ansøgninger påtegnet af samme udvalg.

Ankenævnets begrundelse

Efter§ 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. I 132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne an­ søgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden september 2015 var der afsat midler på i alt 7,5 mio. kr., og AUB modtog an­ søgninger for 20 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de for­melle krav. I den forbindelse blev klagers ansøgning frasorteret, idet der manglede et stempel fra det faglige udvalg.

I marts 2015 udsendte AUB en orienteringsskrivelse til potentielle ansøgere på virk.dk. Det hedder heri bl.a., at det lokale uddannelsesudvalg skal indsende ansøgningen via det landsdækkende faglige udvalg, og at ansøgningen skal være underskrevet af både det lokale uddannelsesudvalg og det fag­ lige udvalg. Det hedder videre i orienteringsskriveisen, at ansøgninger, der mangler underskrift fra det lokale uddannelsesudvalg eller det faglige udvalg eller stempel fra det faglige udvalg, ikke vil blive undergivet realitetsbehandling.

Da AUB skal behandle et stort antal ansøgninger på kort tid, finder Ankenævnet ikke at kunne kriti­sere, at AUB opstiller krav om, at ansøgningen skal ske ved anvendelse af et skema, som skal ind­ sendes med påstempling fra det faglige udvalg som angivet.

På denne baggrund finder Ankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte AUB's vurdering af ansøg­ningen fra Udvalg X for Skole X og stadfæster herefter AUB's afgørelse af 17. september 2015.

Det forhold, at Det faglige uddannelsesudvalg for XX ikke har sit eget stempel, og at an­ søgningen efter det oplyste var vedlagt et følgebrev fra Det faglige udvalg for XX, hvoraf det fremgår, at aktiviteterne kan anbefales, jf. påtegning fra Det faglige udvalg for XX, kan ikke ændre ved denne vurdering, navnlig når henses til, at det hverken af ansøg­ningsskemaerne eller det medfølgende brev af 26. august 2015 fremgik, at det faglige udvalg ikke har et stempel.