Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-8 / 31-05-2016

Afgørelse vedrørende klage fra uddannelsesinstitution X over afgørelse af 22. september 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 22. september 2014, hvorefter uddannelsesinstitution X’s krav på udbetaling af 3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sø- rensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Uddannelsesinstitution X har i klage af 2. december 2014 anført, at man ikke har fået ansøgt om udbetaling af 3. bonusrate inden for fristen, da den medarbejder, der tidligere sørgede for udbetaling af elevrefusion, er stoppet i virksomheden.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 23. september 2015 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie for eleven XX og har oplyst, at uddannelsesinstitution X den 18. juni 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XXX. Aftalen påbegyndtes samme dag.

Den 2. november 2012 udbetaltes 1. - 3. præmierate efter ansøgning via AUBs selvbetjening 1. bonusrate blev udbetalt den 22. december, 2. bonusrate den 26. marts 2013 og 4. bonusrate den 5. september 2014, alle efter ansøgning via selvbetjeningsløsningen.

3. bonusrate blev frigivet den 14. juni 2013 og blev forældet den 14. juni 2014.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede uddannelsesinstitution X telefonisk første gang den 22. september 2014 AUB vedrørende udbetaling af 3. bonusrate for eleven, og AUB oplyste, at 3. bonusrate var forældet og ikke kunne udbetales.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside.

Ankenævnets begrundelse

Ankenævnet skal indledningsvist bemærke, at AUB har truffet afgørelse den 22. september 2014 og klage herover først er modtaget i Ankenævnet den 2. december 2014. AUBs afgørelse den 22. september 2014 er truffet under telefonsamtale med klager og det fremgår ikke af AUBs notatoplysninger vedrørende samtalen, at der er givet klagevejledning i forbindelse med afgørelsen. Ankenævnet finder på den baggrund, at der ikke er det fornødne grundlag for at antage, at klager er blevet vejledt om klagefristen, og tager derfor klagen under behandling.

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 18. juni 2012. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår uddannelsesinstitution X opnåede ret til

3. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at uddannelsesinstitution X den 22. september 2014 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 3. bonusrate for eleven XX og der for også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 22. september 2014.