Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-59 / 29-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Selskab X på vegne af XX over afgørelse af 30. juni 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Selskab X’s klage over ATPs afgø­relse af 30. juni 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer. Klagen er indgivet på vegne af XX.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 14. februar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 30. juni 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2010 måtte anses for at være kommet frem i juni 2011, og at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2011 måtte anses for at være kommet frem i juni 2012.

Ved brev af 11. juli 2015 til ATP har Selskab X anført, at XX ikke har modtaget ATPs breve vedrørende hans beskæftigelsesgrad for 2010 og 2011. Selskab X anfører desuden, at XX tit modtager andres post, og at posten derfor ikke kan siges at være stabil. Det anføres desuden, at det er et groft brud på retssikkerheden, at bevisbyrden for, at brevet er kommet frem, pålægges borgeren, hvilket er en umulig opgave.

ATP har i en ud­talelse af 7. august 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet der først den 14. februar 2015 blev gjort indsigelse mod XX’s beskæftigelsesgrad for 2010 og 2011.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret hverken forsinkelser eller ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

Selskab X er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har ved mail af 16. august 2015 fremsendt bemærkninger hertil. Selskab X anfører i partshøringssvaret, at såfremt ATPs udtalelse tages til indtægt, er bevisbyrden for, at brevet er kommet frem, reelt lagt over på borgeren, og at denne bevisbyrde er umulig at løfte. Postomdelingen i området er ikke 100 % stabil, og det havde været passende, såfremt ATP havde fremsendt et så vigtigt brev med anbefalet post.

Selskab X har desuden ved mail af den 19. oktober 2015 og den 9. december 2015 fremsendt supplerende bemærkninger med eksempler på mails, der er sendt fra en offentlig myndighed, og et brev, der af posten er afleveret på en forkert adresse. Dette understøtter de tidligere anførte synspunkter.  

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først fremsat den 14. februar 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelserne for 2010 og 2011 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.