Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-93 / 03-07-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Hotel XX over afgørelse af 21. oktober 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 21. oktober 2015, hvorefter XX’s krav på udbetaling af 1. - 3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Hotel XX har i klage modtaget i Ankenævnet den 29. oktober 2015 anført, at man ikke har været opmærksom på, at man selv skulle søge om udbetaling af bonus, men troede at beløbene blev udbetalt automatisk.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 7. april 2016 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus for eleven XX og har oplyst, at Hotel XX den 1. september 2013 indgik uddannelsesaftale med XX. Aftalen påbegyndtes samme dag.

Den 4. oktober 2013 udbetaltes 1. præmierate og den 10. januar 2014 udbetaltes 2. og 3. præmierate efter ansøgning via AUBs selvbetjening.

1.- 3. bonusrate blev frigivet hhv. den 28. februar 2014, den 29. maj 2014 og den 27. august 2014 og blev forældet hhv. den 28. februar 2015, den 29. maj 2015 og den 27. august 2015.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede Hotel XX første gang den 17. oktober 2015 AUB vedrørende udbetaling af 1.- 3. bonusrate for eleven, og AUB oplyste den 21. oktober 2015, at bonusraterne var forældet og ikke kunne udbetales. 4. bonusrate udbetaltes den 20. oktober 2015.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 15 c, stk. 4. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 1. september 2013. Det følger af AUB-loven, at det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 15 c om udbetaling af præmie og bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Hotel XX opnåede ret til 1.-3. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at Hotel XX den 17. oktober 2015 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 1.-3. bonusrate for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på deres hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 21. oktober 2015.