Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-88 / 04-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra det lokale uddannelsesudvalg ved XX over afgørelse af 30. september 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 30. september 2015, hvorefter det lokale uddannelsesudvalg ved XX har fået afslag på ansøgning om tilskud til aktiviteten ”XX – XX – XX - XX”.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sø- rensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Det lokale uddannelsesudvalg har i klage af 9. oktober 2015 anført, at man finder, at afslaget er givet på et forkert grundlag. Aktiviteterne med XX og opsøgende arbejde i VIP loungen i XX i forbindelse med superligakampe var også målrettet virksomheder og elever med henblik på at skaffe flere praktikpladser. Efter det lokale uddannelsesudvalgs opfattelse faldt alle aktiviteter således inden under formålet i AUB-lovens § 12 b.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 30. september 2015 fastholdt sin afgørelse vedrørende tilskud og nærmere begrundet dette.

Det fremgår af redegørelsen, at AUB den 31. august 2015 modtog ansøgning om tilskud i medfør af AUB-lovens § 12 b. Den 30. september 2015 afslog AUB ansøgningen.

Reglerne om tilskudsordningen findes i AUB-lovens § 12 b. AUBs bestyrelse har med hjemmel i § 12, stk. 2, udstedt bekendtgørelse nr. 1131 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg.

Det følger af § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvist afslag på tilskud. Der er ikke regler for AUBs vurdering og prioritering, men AUBs administration tilrettelægger retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2015 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AUB-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådig- hed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2013 og 7,5 mio. kr. i anden runde med ansøgningsfrist den 1. september 2013. AUB modtog ansøgninger for 20 mio. kr. til den anden runde, som klagers ansøgning er omfattet af.

AUB havde ikke midler til at imødekomme samtlige ansøgninger. Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger, hvor ansøge- ren ikke er omfattet af målgruppen, og ansøgninger, der ikke er underskrevet, som mangler påtegning af det faglige udvalg, eller som er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. AUB frasorterer

herefter de ansøgninger, hvor alle planlagte aktiviteter falder uden for de typer af aktiviteter, der kan ydes tilskud til. Er der fortsat ikke dækning til alle resterende projekter, frasorteres de ansøgninger, hvor en del af aktiviteterne falder uden for. Herefter vurderes og prioriteres de resterende ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningen konstaterede AUB, at en af de påtænkte aktiviteter bestående af en pop up shop centralt i XX blandt andet havde til formål at komme i dialog virksomheder og borgere omkring vigtigheden af at uddanne elever, og at skabe bedre kontakt til det omgivende samfund samt at en anden aktivitet bestod af opsøgende arbejde blandt de besøgende i VIP-loungen ved superligakampe på XX.

Efter AUBs vurdering faldt disse aktiviteter uden for formålet, da de var rettet mod at skabe generel opmærksomhed på behovet for praktikpladser i det omgivende samfund og blandt fremmødte i VIP- loungen og ikke specifikt målrettet konkrete virksomheder og/eller elever.

Selvom der således var andre aktiviteter i ansøgningen der faldt inden for formålet, var det AUBs samlede vurdering, at dette projekt ikke kunne støttes i denne runde.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden september 2015 var der afsat midler på i alt 7,5 mio. kr., og AUB modtog an- søgninger for 20 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de formelle krav og herefter ansøgninger hvor alle aktiviteter falder uden for det, der kan ydes tilskud til. Da der fortsat ikke var midler til at imødekomme til resterende ansøgninger, frasorterede AUB de ansøgninger, hvor dele af aktiviteterne fald uden for det, der kan ydes tilskud til.

Ved vurderingen af ansøgningen fra Det lokale Uddannelsesudvalg ved XX fandt AUB, at dele af aktiviteterne i den foreslåede XX samt besøg i VIP-loungen på XX havde til formål at skabe en mere generel dialog med det omgivende samfund om behovet for at uddanne elever og manglen på praktikpladser og ikke specifikt målrettet konkrete virksomheder og/eller elever med henblik på at etablere praktikpladser. Da disse aktiviteter lå uden for de aktiviteter, der kan ydes tilskud til, gav AUB afslag på ansøgningen.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af ansøgningen fra det lokale uddannelsesudvalg ved XX og stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 30. september 2014.