Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-89 / 17-05-2017

Afgørelse vedrørende klage fra det lokale uddannelsesudvalg for XX ved XX over afgørelse af 30. september 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 30. september 2015, hvorefter det lokale uddannelsesudvalg for XX ved XX har fået afslag på ansøgning om tilskud til aktiviteten ”Øge antallet af praktikpladser inden for XX-uddannelsen”.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Det lokale uddannelsesudvalg ved XX har i klage af 23. oktober 2015 anført, at man har svært ved at forstå begrundelsen for afslaget, der beror på argumenter fra det fælles faglige udvalg for XX. Det anføres videre, at XX er godkendt til at udbyde uddannelsen, og at det lokale uddannelsesudvalg er af den overbevisning, at flere lærepladser er nødvendige for at bevare uddannelsen. Endelig anføres, at det lokale uddannelsesudvalg er uforstående over for XX’s argument omkring, at de planlagte aktiviteter sker i forhold til noget, der muligvis bliver aktuelt i 2017.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 16. november 2015 fastholdt sin afgørelse vedrørende tilskud og nærmere begrundet dette.

Det fremgår af redegørelsen, at AUB den 1. september 2015 modtog ansøgning om tilskud i medfør af AUB-lovens § 12 b. Den 30. september 2015 afslog AUB ansøgningen.

Reglerne om tilskudsordningen findes i AUB-lovens § 12 b. AUB’s bestyrelse har med hjemmel i § 12, stk. 2, udstedt bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg.

Det følger af § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvist afslag på tilskud. Der er ikke regler for AUB’s vurdering og prioritering, men AUB’s administration tilrettelægger retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2015 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AUB-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådighed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2015 og 7,5 mio. kr. i anden runde med ansøgningsfrist den 1. september 2015. AUB modtog ansøgninger for 20 mio. kr. til den anden runde, som klagers ansøgning er omfattet af.

AUB havde ikke midler til at imødekomme samtlige ansøgninger. Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger, hvor ansøgeren ikke er omfattet af målgruppen, og ansøgninger, der ikke er underskrevet, som mangler påtegning af det faglige udvalg, eller som er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. AUB frasorterer herefter de ansøgninger, hvor alle planlagte aktiviteter falder uden for de typer af aktiviteter, der kan ydes tilskud til. Er der fortsat ikke dækning til alle resterende projekter, frasorteres de ansøgninger, hvor en del af aktiviteterne falder uden for. Herefter vurderes og prioriteres de resterende ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningen konstaterede AUB, at det faglige udvalg for XX ikke kunne anbefale projektet. Udvalget anførte, at der ikke ses at være behov for flere udbydere på XX-området elevmængden taget i betragtning, at det ikke er sikkert, at der kan findes 20 lærepladser, og hvis de findes, kan den nuværende udbyder, XX, sagtens optage dem. Endelig anførte udvalget, at det vil være forkert at lave opsøgende arbejde på noget, som muligvis først vil komme i betragtning fra august 2017.

AUB lægger ved vurderingen af ansøgningerne vægt på, om aktiviteterne kan anbefales af det faglige udvalg for uddannelsen, da det er udvalget, der har den faglige indsigt i de enkelte uddannelser. AUB’s udgangspunkt er, at der ikke ydes tilskud til aktiviteter, som ikke kan anbefales af de faglige udvalg.

AUB har på den baggrund vurderet, at der ikke kunne ydes tilskud til ansøgningen fra klager.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden september 2015 var der afsat midler på i alt 7,5 mio. kr., og AUB modtog ansøgninger for 20 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de formelle krav og herefter ansøgninger hvor alle aktiviteter falder uden for det, der kan ydes tilskud til. Da der fortsat ikke var midler til at imødekomme de resterende ansøgninger, frasorterede AUB de ansøgninger, hvor dele af aktiviteterne fald uden for det, der kan ydes tilskud til.

Ved vurderingen af ansøgningen fra det lokale uddannelsesudvalg ved XX lagde AUB vægt på, at aktiviteterne ikke kunne anbefales af det faglige udvalg for uddannelsen, der har den faglige indsigt i de enkelte uddannelser. AUB’s udgangspunkt er, at der ikke ydes tilskud til aktiviteter, som ikke kan anbefales af de faglige udvalg.

Da der ikke er fremkommet noget, som kan give grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af ansøgningen fra det lokale uddannelsesudvalg ved XX, stadfæster Ankenævnet herefter AUB’s afgørelse af 30. september 2014.