Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-8 / 07-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra advokat XX på vegne af Virksomhed X over afgørelse af 4. december 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 4. december 2012, således at Virksomhed X skal tilbagebetale uberettiget modtaget lønrefusion og befordringstilskud vedrørende eleven XX med i alt 72.914,60 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Advokat XX har på vegne af Virksomhed X den 25.december 2012 klaget over, at AUB har krævet udbetalte ydelser på i alt 72.914,60 kr. tilbagebetalt. XX henviser til, at eleven XX hverken er eneindehaver eller hovedanpartshaver i selskabet Virksomhed X. XX er heller ikke direktør i selskabet, men alene ansat som elev i Virksomhed X.

I forbindelse med partshøring over AUBs udtalelse af 13. marts 2013 har XX i brev af 3. maj 2013 fastholdt, at eleven XX er minoritetsanpartshaver uden position til at lede arbejdet og give instrukser til ansatte i Virksomhed XX. XX var ansat som frisørelev under den tidligere ejer, XX. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen blev XX ansat som daglig leder af virksomheden, således at hendes rolle før og efter overdragelsen var uændret.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 13. marts 2013 til Ankenævnet fastholdt sin afgørelse af 4. december 2012 om tilbagesøgning og oplyst, at beløbet udgør i alt 72.914,60 kr.

Uddannelsesaftalen mellem XX v/XX og XX om uddannelse som frisør påbegyndtes den 3. december 2007 og ophørte den 10. maj 2009 ved virksomhedsoverdragelse til Virksomhed X. Den 11. maj 2009 påbegyndtes en uddannelsesaftale mellem Virksomhed X og eleven XX.

I perioden 26. januar 2010 til 8. april 2011 er der udbetalt lønrefusion på i alt 68.109 kr. og i perioden 2. december 2010 til 28. november 2011 befordringstilskud på 4.805,60 kr.

I oktober måned 2012 konstaterede AUB, at XX var registreret som indehaver af praktikvirksomheden Virksomhed X og samtidig var elev i virksomheden. På den baggrund skrev AUB den 4. december 2012 til Virksomhed X og kræ­ve­de tilbagebetaling af de beløb, som var udbetalt i form af lønrefusion og befordringstilskud.

AUB henviser i udtalelsen til, at XX ifølge selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen er registreret som stifter og eneste medlem af direktionen i selskabet Virksomhed X. AUB har ved afgørelse lagt vægt på de formelle registrerede forhold, hvorefter han må betragtes som elev i egen virksomhed.

Tilbagesøgningen i afgørelsen af 4. december 2012 skete efter AUB-lovens § 23 a.

I supplerende udtalelse af 19. februar 2015 begrunder AUB tilbagesøgningen efter AUB-lovens § 23 a med, at Virksomhed X som arbejdsgiver ikke over for AUB har oplyst, at der som grundlag for udbetaling af ydelser forelå en uddannelsesaftale med XX, som samtidig er indehaver af virksomheden. AUB finder herved, at Virksomhed X ikke har oplyst AUB om forhold, der har betydning for udbetaling af ydelser.

Ankenævnets begrundelse

Grundlaget for udbetaling af præmie, bonus, lønrefusion og befordringsgodtgørelse efter AUB-loven er en uddannelsesaftale mellem en elev og en arbejdsgiver, jf. bl.a. lovens § 4 om lønrefusion.

For at sådan en aftale kan foreligge, skal der foreligge en aftale mellem to parter, en elev og en arbejdsgiver, og det må tillige anses for forudsat, at eleven har et tjenesteforhold til arbejdsgiveren, dvs. er undergivet dennes instruktion.

I den foreliggende sag har XX, som er medejer af og direktør i virksomheden Virksomhed X, med selskabet indgået en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale mellem et selskab og en elev, der er medejer af selskabet og direktør i dette, kan imidlertid ikke anses for at etablere et reelt tjenesteforhold, hvilket må anses for en betingelse for udbetaling af ydelser efter AUB-loven. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at XX siden stiftelsen af virksomheden den 7. maj 2009 har været registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) som administrerende direktør og eneste medlem af direktionen i selskabet.

Ved afgørelse af, om der herefter kan kræves tilbagebetaling efter AUB-lovens § 23 a, lægger Ankenævnet vægt på, at virksomheden Virksomhed X har modtaget udbetaling af lønrefusion og ansøgt om befordringsgodtgørelse uden tydeligt at gøre opmærksom på, at eleven XX var medejer af og direktør i virksomheden. Herudover bør en virksomhedsejer og -leder ikke uden videre gå ud fra, at en virksomhedsejer- og leder kan få støtte til, at virksomheden - et selskab - ansætter den pågældende som elev, da der ikke herved kan anses etableret et reelt tjenesteforhold.

På denne baggrund finder Ankenævnet, at AUB med rette har truffet afgørelse den 4. december 2012 om tilbagesøgning.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse af 4. december 2012, hvorefter Virksomhed XX skal tilbagebetale i alt 72.914,60 kr.

Ankenævnets sekretariat beklager den lange sagsbehandlingstid af klagen.