Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2016-80/2015-29 / 06-12-2016

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet har den 2. november 2015 stadfæstet ATPs afgørelse af 6. marts 2015. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

XX har i brev af 13. april 2016 anmodet om genoptagelse af Ankenævnets sag. XX’s anfører som begrundelse, at han har indtrykket af, at hans sag ikke har været gennemarbejdet og henviser i den forbindelse til, at han i nævnets afgørelse et sted omtales under et andet navn. XX anfører desuden, at han har arbejdet hele sit liv, og at han aldrig har været ledig. I 2013, som er det indkomstår sagen drejer sig om, og hvor hans ATP-bidrag blev forkert indberettet, havde han 1.633 arbejdstimer.

XX anfører endvidere, at han nu er bekendt med, at han skulle have reageret på et brev, som ATP sendte i juni 2014, men at han aldrig modtog dette brev, og at han først blev opmærksom på den fejlagtige indberetning af ATP-bidrag efter overgangen til e-Boks i januar 2015. XX har vedlagt dokumentation for den uregelmæssige postomdeling i kvarteret med et eksempel på et fejlleveret brev.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages. Nævnet har herved lagt vægt på, at den fremsendte dokumentation ikke efter nævnets vurdering godtgør, at brevet med opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2013 ikke er nået frem.

Ankenævnets sekretariat skal afslutningsvis beklage, at klager et sted i afgørelsen af 2. november 2015 er omtalt under et forkert navn.