Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-82 / 21-01-2016

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 2. september 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 7. oktober 2015 via ATP modtaget XX’s klage af 18. september 2015, samt hans supplerende oplysninger den 25. november 2015, over ATPs afgørelse af 2. september 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 14. juli 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 må­neder efter, at XX i juni 2014 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

XX anfører i klagen af 18. september 2015, at han ikke kan acceptere ATPs afgørelse, og at han ofte oplever fejllevering eller bortkomne breve i posten. Han har vedlagt et eksempel på et fejlleveret brev. I de supplerende oplysninger af 25. november 2015 har han oplyst, at han er uforstående over for ATPs afgørelse, når han hvert år har kontaktet ATP, og at han så skulle springe 2013 over. Han anfører videre, at han i sit daglige arbejde som selvstændig oplever fejl i posten 5-7 gange om måneden.

ATP har i en udtalelse af 9. november 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Det fremgår af ud­talelsen, at ATP i forbindelse med sagens behandling har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende.

Det fremgår videre af udtalelsen, at ATP i afgørelsen af 2. september 2015 på grundlag af opfyldelsen af elementerne i systembeviset fandt, at brevet om beskæftigelsesgraden for 2013 måtte anses for at være kommet frem til XX.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­de­lelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først frem­sat den 14. juli 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kom­met frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til hans folkeregisteradresse. Nævnet har end­videre lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2013 er sendt ud.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at XX har oplyst, at han i sit daglige arbejde ofte oplever fejlleveringer i posten, og at PostDanmark ikke kan garantere 100 % omdeling, kan ikke føre til et andet resultat.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­kenævnet ATPs afgørelse af 2. september 2015 vedrørende indkomståret 2013.